Home

Valaanpääöljy

HS-nimikkeistön muutokset 1.1.2012 Taustatietoa, vertailutekstit ja -taulukot Kesäkuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Nimikkeistön muutokset...7 Korrelaatiotaulukko 2012-2007... 51 Korrelaatiotaulukko Kalustoyksikön käyttöä on tarkoitus jatkaa kiskokalustoyksikkönä unionin rautatiejärjestelmän ulkopuolella.Kauppa-alus M/V SHANG YUAN BAO suoritti siirron, todennäköisesti öljyä, aluksesta toiseen YK:n nimeämän pohjoiskorealaisen aluksen M/V PAEK MA:n kanssa 18. toukokuuta 2018. SHANG YUAN BAO suoritti myös siirron, todennäköisesti öljyä, aluksesta toiseen pohjoiskorealaisen aluksen MYONG RYU 1:n kanssa 2. kesäkuuta 2018.

valaanpääöljy - määritelmä - suom

 1. aisuuksia kuvaavat tunnukset (numerot 6–8)
 2. (3)  Diakriittiset merkit ovat aksentin merkkejä, kuten kirjaimissa À, Ç, Ö, Č, Ž, Å jne. Erikoiskirjaimet, kuten Ø ja Æ, esitetään yhdellä kirjaimella; yksikäsitteisyyttä tutkittaessa Ø on sama kuin O ja Æ sama kuin A.
 3. 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/135 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.
 4. 40 kepasipulit Agaricus-sukuiset sienet puunkorvat (Auricularia spp.) hytykät (Tremella spp.) muut (puunkorvat ja sienet) valkosipuli sokerimaissisiemenet muut siemenet muut (herneet) siemenet FI 39 FI
 5. Kuten yllä on kuvattu, kaavaa II vastaavia yhdisteitä, joissa X1 on klooriatomi tai bromiatomi (ts. yhdis-5 teitä, jotka vastaavat kaavaa Ha), voidaan valmistaa antamalla (R)-1-(2,4-dikloorifenyyli)styreenioksidin, joka voidaan saada aikaan 2,4-diklooristyreenistä tunnetulla menetelmällä [J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 7063], reagoida vetyhalogenidin kanssa kaavaa IV vastaavan halogeenialko-10 holin valmistamiseksi ja antamalla halogeenialkoholin sitten reagoida sopivan halogenointiaineen (esim. tionyyli-kloridin, fosforitribromidin, hiilitetrakloridi-trifenyy-lifosfiiniyhdistelmän) tai aktivointiaineen (esim. metaani sulfonyylikloridin, tolueenisulfonyylikloridin, bentsee-15 nisulfonyylikloridin) kanssa.

59 Vehnäjauho tai vehnän ja rukiin sekaviljasta valmistettu jauho. 36% IC ruisjauho maissijauho muut E A - - muut B - - muut vehnää maissia muuta viljaa Ei kuitenkaan riisijauho 20 E Riisijauho 0 20 E A muuta viljaa Ei kuitenkaan riisirouheet ja karkeat riisijauhot FI 58 FITuoreet tai jäähdytetyt makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maitiRautatievirasto määrittää EU-tunnistenumeron rakenteen ja sisällön, mukaan lukien asiaan liittyvien asiakirjatyyppien kodifiointi, teknisessä asiakirjassa ja julkaisee sen verkkosivustollaan.Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea nimesi 16 päivänä lokakuuta 2018 kolme alusta, joihin sovelletaan satamaanpääsykieltoa ja ulosliputusta.Pysyvä aalto keksittiin yli 70 vuotta sitten hiusten muotoilemiseksi (tekevät ne aaltoilevat), joka säilyy jopa pesun jälkeen. Tämäntyyppistä heiluttavaa tekniikkaa ja työkaluja muutetaan jatkuvasti. Menetelmästä riippumatta tämä prosessi käsittää yleensä kolme vaihetta.

Valaanpääöljy englanniksi - Sanakirja

 1. 1.   Tämän sopimuksen tavoitteena on kehittää satelliittinavigointia ja tarjota siihen liittyviä palveluja siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella antamalla ASECNAlle mahdollisuuden hyödyntää Euroopan satelliittinavigointiohjelmia.
 2. 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/333 LIITE I LUETTELO, JOHON VIITATAAN EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN
 3. Tekninen alue 5 Tämä keksintö koskee sienilääkettä, menetelmää my- koosien ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi kyseistä sienilääkettä käyttämällä, uutta optisesti aktiivista johdosta ja sen suolaa sekä menetelmää kyseisen johdoksen valmistamiseksi .
 4. Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittämisen perustana olevien tietojen säännöllinen seuranta osoittaa, että on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

valaanpääöljy - Sivistyssanakirja - Suomi Sanakirj

 1. 37 muut porkkanat ja nauriit muut Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut herneet (Pisum sativum) pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.) muut parsat munakoisot ruoti- eli lehtiselleri 15 5 FI 36 FI
 2. Kalustoyksikön haltija, omistaja tai kunnossapidosta vastaava yksikkö taikka EY-tarkastusvakuutuksen antaja voi valita saavansa automaattisia sähköposti-ilmoituksia, joissa kerrotaan sellaisiin rekisteröinteihin liittyvistä muutoksista, joissa ne ovat osallisina.
 3. 15 Kaavan II mukaisia yhdisteitä voidaan toisin sanoen valmistaa antamalla (S)-1-(2,4-dikloorifenyyli)etaani-1,2- diolin, joka voidaan saada aikaan 2,4-diklooristyreenistä tunnetulla menetelmällä [J. Org. Chem. Soc. 57 (1992) 2768], reagoida sopivan halogenointiaineen (esim. tionyy- 20 likloridin, fosforitribromidin, hiilitetrakloridi-trife- nyylifosfiiniyhdistelmän) tai aktivointiaineen (esim. me- IV. taanisulfonyylikloridin, tolueenisulfonyylikloridin, bent- ]·.*· seenisulfonyylikloridin) kanssa.
 4. Eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron vaihtamisen yhteydessä kalustoyksikkö rekisteröidään uudelleen ja sen jälkeen vanha rekisteröinti peruutetaan.
 5. asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

(6)  Tämän vuotta 2018 koskevan kiintiön määrää pienennetään järjestysnumeron 09.0782 tariffikiintiössä myönnetyllä määrällä niiden ilmoitusten osalta, joiden hyväksymispäivämäärä on ajanjaksolla 1.1.2018–30.9.2018.Rautatievirasto panee DSC-toiminnon täytäntöön keskitetyn internet-pohjaisen työkalun ja koneiden väliseen viestintään tarkoitetun liitännän avulla. Kyseinen toiminto mahdollistaa tietojen hakemisen ja tietoihin pääsyn eurooppalaisessa kalustorekisterissä todentamisen jälkeen. Tavaravaunuille käytetyt yhteentoimivuuden tunnukset (numerot 1–2) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 641 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Yleissopimusluonnokseen sisältyy yleisiä määräyksiä siitä, miten matkustajajunien rajatarkastukset järjestetään. Sitä voidaan pitää perustana kaikille monen- ja kahdenvälisille sopimuksille, joiden puuttuessa mitkään yleissopimusluonnoksen kattamista osatekijöistä eivät voisi toimia.

10 Esimerkkejä emäksestä ovat natriumkarbonaatti, ka liumkarbonaatti, natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi. Niitä voidaan käyttää sellaisinaan kiinteässä muodossa tai inerttiin liuotteeseen tehdyn liuoksen muodossa. Emäksen määrä (mol) voi olla 2-8 kertaa, edullisesti 4-6 ker- 15 taa, niin suuri kuin 1-syaanimetyyli-imidatsolin määrä (mol) .palvelujen tuottamista koskevan integroidun hallintajärjestelmän, joka kattaa muun muassa laatu-, turvallisuus- ja ympäristötekijät, toteuttamisessa,Kalustoyksikön rekisteröinti unionin rautatiejärjestelmässä käyttöä varten on päättynyt eikä uudelleenrekisteröinnistä ole tietoa.Jäsenvaltioiden olisi nimettävä rekisteröintielin, joka vastaa kalustoyksikköjen rekisteröinnistä ja eurooppalaiseen kalustorekisteriin rekisteröimiään kalustoyksikköjä koskevien tietojen käsittelystä ja ajan tasalle saattamisesta.Kaikki tiedot kalustoyksiköistä, joiden kunnossapidosta se vastaa, lukuun ottamatta omistajaa koskevia tietoja

SERVICES 9 COLAC 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

3 RYHMÄ KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0106 nisäkkäät; b) nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 4.   Jäsenvaltioiden on 16 päivästä kesäkuuta 2021 rekisteröitävä kalustoyksiköt eurooppalaiseen kalustorekisteriin 7 artiklan mukaisesti.Kaikki tiedot kulkuneuvoista, joiden EY-tarkastusvakuutuksen antaja (hakija) se on, lukuun ottamatta omistajaa koskevia tietojaKaaviossa X tarkoittaa klooriatomia tai bromiatomia ja X2 on edellä esitetyn määritelmän mukainen.iV: 30 Ib. (S) - [1- (2,4-dikloorifenyyli)-2-bromietyyl±]me- ·***: taanisulfonaatin valmistus st· *

Valaanpääöljy synonyymit - Synonyymit

Virhe: ’ASECNAn vastuualueella’ maantieteellistä aluetta, jolla ASECNA tuottaa lennonvarmistuspalveluja, riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen alue sen jäsenvaltioiden ilmatilaan; Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1611, annettu 25 päivänä lokakuuta 2018, Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP muuttamisesta WP.30 tekee päätöksen yleissopimusluonnoksen hyväksymisestä ja sen saattamisesta sisäliikennettä käsittelevän komitean käsittelyyn virallista hyväksyntää varten.

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster), jäädytetyt, ei kuitenkaan nimikkeen 0304 kalafileet ja muu kalanliha eikä maksa, mäti tai maitiKoska unioni ei ole SBAS-ASECNA-järjestelmän omistaja, sille ei koidu kyseisen järjestelmän omistajuudesta johtuvia korvausvastuita.Unionin kannan WP.30:ssä ja sisäliikennettä käsittelevässä komiteassa olisi sen vuoksi oltava neutraali, jos alueellisten taloudellisten yhdentymisjärjestöjen osallistumisen mahdollistava lauseke lisätään yleissopimusluonnokseen. Tällaisessa tapauksessa unionin jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä äänestämästä. Muussa tapauksessa unionin jäsenvaltioiden olisi äänestettävä yleissopimusluonoksen hyväksymistä vastaan.Kukin osapuoli nimeää yhden välimiehen 30 päivän kuluessa siitä, kun erimielisyys on todettu sekakomiteassa.

Rautatieviraston on arvioitava pyyntö kuullen tarvittaessa muita kansallisia turvallisuusviranomaisia. Rautatieviraston on lisättävä tarvittaessa uudet rajoitussäännöt luetteloon.Tämän liitteen täytäntöönpanon ja käytön helpottamiseksi rautatieviraston on julkaistava ohjeet ja pidettävä ne ajan tasalla.

Hiusten ja päänahan hoidon välineet Osaaminen terveydenhuollosta

 1. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1614, annettu 25 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 47 artiklassa tarkoitettuja kalustorekistereitä koskevista eritelmistä sekä komission päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ( 1 )
 2. Unioni avustaa ASECNAa SBAS-ASECNA-järjestelmän toteuttamisen ja käytön kannalta tarpeellisten työpaikkojen luonnissa ja tarpeellisen osaamisen kehittämisessä.
 3. 5.   Osapuolet myöntävät ja turvaavat teollis- ja tekijänoikeuksien riittävän ja tosiasiallisen suojan EGNOS- ja SBAS-ASECNA-järjestelmien toteuttamiseen ja käyttöön liittyvillä aloilla Maailman kauppajärjestön (WTO) teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (TRIPS) vahvistettujen tiukimpien kansainvälisten vaatimusten mukaisesti; tähän luetaan kuuluvaksi myös tällaisten vaatimusten noudattamisen tehokas valvonta.
 4. 2.   Kalustoyksikön haltijan on varmistettava, että sellaisten kolmansien maiden kalustoyksikköjen tarpeettomat rekisteröinnit, joita on tarkoitus käyttää unionin rautatiejärjestelmässä ja jotka on päätöksen 2007/756/EY liitteessä esitettyjen eritelmien mukaisesti rekisteröity kalustorekisteriin, joka on liitetty kyseisessä päätöksessä tarkoitettuun virtuaaliseen rekisteriin, peruutetaan vuoden kuluessa 15 päivästä marraskuuta 2018.
 5. Tämä sopimus on osa Euroopan satelliittinavigointiohjelmiin perustuvien palvelujen tunnettuuden edistämistä Afrikassa.

EUR-Lex - L:2018:268:FULL - EN - EUR-Le

 1. valaanpääöljy käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä
 2. FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä
 3. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea nimesi 16 päivänä lokakuuta 2018 kolme alusta, joihin sovelletaan satamaantulokieltoa ja ulosliputusta.
 4. ’EGNOS-peittoalueella’ tai ’SBAS-ASECNA-peittoalueella’ alueita, joilla on mahdollista vastaanottaa asianomaisen järjestelmän lähettämiä signaaleja (esimerkiksi geostationaaristen satelliittien peittoalueet);

FI119357B - Sienilääke, siihen soveltuva yhdiste ja - Google Patent

(6)  EU–Norja-sekakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 8 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen sisältyvän, käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (EUVL L 72, 17.3.2016, s. 63).Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan sekakomiteassa käytävillä neuvotteluilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31 artiklan soveltamista.

49 karpalot, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät kiivit durianit granadillat ja muut passiohedelmät (Passiflora spp.) kirimojat, guanabanat ja muut Annonalajikkeet (Annona spp.) puutomaatit (tamarillot) (Cyphomandra betacea) pitayat (Cereus spp.) ananaskirsikat (Physalis peruviana) muut lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät muut FI 48 FIUnionin jäsenvaltiot voivat tehdä tällaisia monen- ja kahdenvälisiä sopimuksia jopa ilman yleissopimusluonnosta. Venäjän federaation ja eräiden muiden OSJD:ssä edustettuina olevien maiden oikeudelliset kehykset näyttävät edellyttävän tällaista yleissopimusta, jotta monen- ja kahdenvälisiä sopimuksia olisi helpompi tehdä.Asetuksessa (EY) N:o 992/95 säädetään yhdistetyn nimikkeistön 3, 15 ja 16 ryhmän kalaan liittyvien tuotteiden sekä yhdistetyn nimikkeistön 2, 6, 7, 8, 16, 20 ja 23 ryhmän muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hallinnoinnista. Asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sovellettavat alkuperäsäännöt ovat ne, jotka vahvistetaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa N:o 3, sellaisena kuin se on muutettuna EU–Norja-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2016 (6).OTTAVAT HUOMIOON unionin ja ASECNAn yhteisen edun tehdä pitkäaikaista yhteistyötä satelliittinavigoinnin kehittämisessä siviili-ilmailua varten, ja haluavat virallistaa tämänkaltaisen yhteistyön,Yllä mainitut aineosat kuumennettiin ja sekoitettiin keskenään ja sen jälkeen steriloitiin, jolloin saatiin aikaan injektiovalmiste.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 174 final

WordNet: eläinöljy - Sana

 1. (3)  Neuvoston päätös (EU) 2018/760, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (EUVL L 129, 25.5.2018, s. 1).
 2. (*1)  Koodeina käytetään unionin verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja. Jos kyseessä on monikansallinen turvallisuusviranomainen Channel Tunnel Intergovernmental Commission, on käytettävä CT-maakoodia. Jos kyseessä on rautatievirasto, on käytettävä EU:n maakoodia.

173-174 (Englantilais-suomalainen tekniikan ja kaupan sanakirja

1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty Mehiläisvaha. Valaanpääöljy. Lanoliini Rautatieviraston olisi perustettava eurooppalainen kalustorekisteri ja ylläpidettävä sitä soveltuvin osin yhteistyössä kansallisten rekisteröintielinten kanssa. Kansallisilla turvallisuusviranomaisilla, tutkintaelimillä ja oikeutetun pyynnön perusteella sääntelyelimillä, rautatievirastolla, rautatieyrityksillä ja rataverkon haltijoilla sekä niillä henkilöillä tai organisaatioilla, jotka rekisteröivät kalustoyksikköjä tai jotka on yksilöity rekisterissä, olisi oltava pääsy eurooppalaisessa kalustorekisterissä oleviin tietoihin.

Tietyssä maassa teknisiä ominaistietoja kuvaavat seitsemän numeroa ja sarjanumero riittävät liikkuvan kaluston yksikäsitteiseen tunnistamiseen matkustajavaunujen ja erikoiskaluston (1) ryhmissä.50 vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- tai punaherukat lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät mangot (Mangifera indica L.) Camu Camu (Myrciaria dubia) lucumat (Lucuma obovata) maracuya-passiohedelmät (Passiflora edulis) guanabanat (Annona muricata) papaija muut kirsikat FI 49 FI80 öljyssä suolavedessä muut tonnikala juovaselkäsarda makrilli sardelli (aito anjovis) muut muut kalavalmisteet ja -säilykkeet kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet 2 FI 79 FI67 tupakan siemenet piikkiaralian (Caesalpinea spinosa) siemenet annatton (achiote, roucou) siemenet muut murskaamattomat, jauhamattomat ja pelleteiksi valmistamattomat humalantähkät murskatut, jauhetut tai pelleteiksi valmistetut humalantähkät; lupuliini ginsengjuuri kokapensaan lehdet unikko, lukuun ottamatta siemeniä oregano (Origanum vulgare) kissankynsi (Uncaria tomentosa) FI 66 FI

KOMISSION ASETUS (EU)

Yleissopimusluonnoksen sisällöllä ei vaikuta olevan myönteisiä eikä kielteisiä vaikutuksia unionin jäsenvaltioihin. Unionin ei sen vuoksi olisi tuettava yleissopimusluonnosta, mutta sillä ei ole mitään syytä estää sen hyväksymistä.ARS-toimintojen avulla kalustoyksikköjen haltijat voivat todentamisen jälkeen jättää valitulle rekisteröintielimelle hakemuksen kalustoyksikön rekisteröintiä varten tai olemassa olevan rekisteröinnin ajan tasalle saattamista varten käyttämällä internet-pohjaista työkalua, joka sisältää yhdenmukaistetun sähköisen lomakkeen (ks. lisäys 4). Tämän toiminnon avulla rekisteröintielimen on voitava rekisteröidä rekisteritiedot. Tiettyyn jäsenvaltioon liittyviin rekisteröinteihin viitataan kyseisen jäsenvaltion rekisterinä. (*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1).”" Jos EGNOS-SoL-palvelualue ja SBAS-ASECNA-palvelualue ulottuvat alueelle, joka ei kuulu Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueeseen eikä ASECNAn vastuualueeseen – tai jos ne limittyvät jonkin muun järjestelmän kuin EGNOS-järjestelmän tai SBAS-ASECNA-järjestelmän palvelualueisiin – osapuolet ilmoittavat toisilleen tilanteesta ja koordinoivat edustuksensa asianomaisen alueen tai asianomaisten alueiden viranomaisissa, jotta varmistetaan se, että tilanteesta aiheutuneisiin ongelmiin, erityisesti yhteentoimivuuden ja vastuiden osalta, löydetään yhteiset ratkaisut. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 216 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 216/91 (NLE) 614/16 ADD 4 WTO 9 SERVICES 4 COLAC 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 4. huhtikuuta 216 Vastaanottaja:

3.2.2.9   Eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron ja rekisteröintijäsenvaltion vaihtuminen 1.   Kalustoyksikön haltijan on varmistettava, että päätöksen 2007/756/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2011/107/EU (3), liitteessä olevan 3.2.5 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut kalustoyksikköjen tarpeettomat rekisteröinnit poistetaan kansallisista kalustorekistereistä vuoden kuluessa 15 päivästä marraskuuta 2018.Kalustoyksikön rekisteröinti on keskeytetty rekisteröintijäsenvaltion kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä.Koodien ja niiden syiden on perustuttava yksinomaan muutosta rekisteröinnin tilassa hakevan tason rekisteröintielimelle toimittamiin tietoihin.• · • * "* Esimerkkejä 35 Tätä keksintöä valaistaan nyt yksityiskohtaisemmin • « !,*·· seuraavin esimerkein, formulointiesimerkein ja testausesi- 119357 9 merkein, mutta tulisi käsittää, että keksintö ei rajoitu niihin. Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki prosenttiluvut ovat painoprosentteja.

3.   SBAS-ASECNA-järjestelmän toteuttamisen ja käytön varmistamiseksi unioni helpottaa ASECNAn rahoituksen saantia omista yhteistyöhön ja kehitykseen osoitetuista määrärahoistaan, joiden käyttämiseen ASECNA on oikeutettu sekä käynnissä olevien että tulevien ohjelmien osalta. Käynnissä olevat ohjelmat ovat kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta kaudelle 2014–2020 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 233/2014 9 artiklan ja liitteen III mukainen yleisafrikkalainen ohjelma ja aiheesta ”Afrikan yhteenliittäminen: EU:n ja Afrikan välinen infrastruktuurikumppanuus”13 päivänä heinäkuuta 2006 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille KOM(2006) 376 lopullinen mukaiset EU–Afrikka infrastruktuurirahastoon liittyvät ohjelmat.4.   Jollei kumpaankaan osapuoleen sovellettavasta sääntelystä muuta johdu, osapuolet edistävät mahdollisuuksien mukaan tähän sopimukseen perustuvia yhteistyötoimia.Ilmoitetaan hyväksytty (2) kalustoyksikkötyyppi (tai -versio tai -variantti), jonka mukainen kalustoyksikkö on.Asetuksen (EY) N:o 992/95 liite on aiheellista korvata, jotta otettaisiin huomioon lukuisat pienet muutokset neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (12) vahvistettuihin yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin. Selkeyden vuoksi asetuksessa (EY) N:o 992/95 vahvistetut tariffikiintiöt olisi jaettava kahteen erilliseen liitteeseen kalastustuotteiden ja maataloustuotteiden tariffikiintiöitä koskevissa sopimuksissa vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisesti. [jäsenvaltiot määrittelevät myöhemmin näiden numeroiden merkityksen kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla]

Finto: UDC Summary: Eläinöljyt, -rasvat ja -vaha

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty Jos kansallinen turvallisuusviranomainen katsoo, että yhdenmukaistettujen rajoitussääntöjen luetteloon on tarpeen lisätä uusi sääntö, se pyytää virastoa arvioimaan kyseisen uuden säännön lisäämistä luetteloon.Vaunut, joilla on erityisiä teknisiä ominaisuuksia vastaava numerointi ja joita ei käytetä EU:n liikenteessäOTTAVAT HUOMIOON unionin avaruusneuvoston aiheesta ”Maailmanlaajuiset haasteet: eurooppalaisten avaruusjärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen”25 päivänä marraskuuta 2010 antaman päätöslauselman, jossa pyydetään Euroopan komissiota aloittamaan yhteistyö Afrikan unionin komission kanssa voimavarojen rakentamiseksi ja selvittämään, miten Afrikassa voitaisiin toteuttaa EGNOSin infrastruktuurin kaltainen infrastruktuuri,

Spermaceti - translations, synonyms, grammar - dictionaries24

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

’RIMS-asemilla’ EGNOS- tai SBAS-ASECNA-järjestelmään kuuluvia asemia, jotka keräävät reaaliaikaisesti maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien lähettämien signaalien perusteella tuotettuja paikannustietoja;Kalustoyksikön haltijan on jätettävä hakemus sen jäsenvaltion rekisteröintielimelle, jossa kalustoyksikkö on rekisteröity. Vain taulukossa 1 esitetyt parametrit, jotka on saatettava ajan tasalle, on ilmoitettava.Negro ihmiset käyttävät usein erilaisia keinoja ja menetelmiä hiusten suoristamiseksi. Heidän olemuksensa pohjimmiltaan on samanlainen kuin kemiallinen aalto. Miehet, joilla on lyhyet hiukset, käyttävät myös viskooseja rasva-alustoja (pomade) mekaanisten hiusten suoristukseen ja liimaamiseen yhdessä.85 josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu jonka öljyhappona ilmaistu happoluku on enintään 1 % jonka öljyhappona ilmaistu happoluku on enemmän kuin 1 % mutta enintään 1,65 % jonka öljyhappona ilmaistu happoluku on enemmän kuin 1,65 % kaakaorasva ja -öljy Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä A - kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä Tuotteet, joiden sokerisisältö on 70 % FI 84 FISavustettu kala, muu kuin tyynenmerenlohi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho), myös fileet, ei kuitenkaan muut syötävät kalanosat

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7.

jalka impi antoi ti in Sabouraud'n glukoosiagarmaljal-10 le, joka sisälsi antibiootteja, ja suoritettiin 14 vuorokauden viljely lämpötilassa 27 °C. Iholohkot, jotka sallivat sienen kasvun, katsottiin viljelypositiiviseksi ja jalka (jalkapohja + kinner), jossa esiintyi useampia kuin yksi viljelypositiivinen iholohko, katsottiin sieniposi-15 tiiviseksi. Lisäksi määriteltiin infektion voimakkuus pistein, jotka perustuivat viljelypositiivisten iholohkojen lukumäärään. Toisin sanoen pistemääräksi annettiin +10, + 9, +8, +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1 tai 0 tutkituista 10 iholohkosta viljelypositiivisiksi havaittujen iholohkojen 20 lukumäärän mukaan. Tilastolliset analyysit sienipositii-visten jalkojen osuuden ja infektion keskimääräisen voi- • · · • V makkuuden määrittämiseksi tehtiin Fisherin tarkalla toden- : näköisyystestillä ja vastaavasti Mannin-Whitneyn U-tes- :***: tiliä. Tulokset on esitetty taulukossa 2.• · ***** Formulointiesimerkki 1 • · *·*.* Yhdiste B 10 osaa • · · V : Magnesiumstearaatti 10 osaa5.   Kun jäsenvaltio panee täytäntöön hajautetulla tavalla toteutetun rekisteröintitoiminnon, sen on varmistettava yhteensopivuus ja yhteydenpito eurooppalaisen kalustorekisterin kanssa. Sen on myös varmistettava, että hajautettu rekisteröintitoiminto on eurooppalaista kalustorekisteriä koskevien eritelmien mukaisesti toiminnassa viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2021.Unioni avustaa ASECNAa SBAS-ASECNA-järjestelmän RIMS-asemien kehittämisessä ja käyttöönotossa, erityisesti laitteistojen, toimintamenetelmien, käyttöhenkilöstön kelpoisuusehtojen ja maainfrastruktuurin rakennuskohteiden tarkistamisen osalta, muun muassa määrittämällä ja vahvistamalla niitä koskevat turvallisuusvaatimukset.’teollis- ja tekijänoikeuksilla’ Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan viii alakohdan mukaisesti määriteltyä henkistä omaisuutta;

Korvataan asetuksen (EU) 2015/1755 liitteessä I otsikon ”Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” alla oleva 3 kohta seuraavasti:79 muut kinkku ja sen palat lapa ja sen palat muut, myös sekoitukset naudasta valmistetut muut, myös eläimen verestä tehdyt valmisteet Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut lohi silli ja silakka tomaattikastikkeessa 25 E 30 P 30 P E 25 E FI 78 FI54 murskatut tai jauhetut Mausteneilikka (hedelmät, kukannuput ja kukkavarret) muskottipähkinä muskotti kardemumma aniksen tai tähtianiksen siemenet siemenet muut roomankuminan siemenet kuminan siemenet fenkolinsiemenet; katajanmarjat FI 53 FI39 muut pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa sokerimaissi parsat muut kasvissekoitukset oliivit kurkut Agaricus-sukuiset sienet muut muut kasvikset; kasvissekoitukset MC FI 38 FIEGNOS-järjestelmän, SBAS-ASECNA-järjestelmän ja Galileo-ohjelmalla kehitetyn järjestelmän toteuttamisen ja käytön tarpeisiin vastaamiseksi ja niiden teknologian kehittämiseksi voidaan toteuttaa yhteisiä koulutustoimia.

Philip Hoare: Leviathan (or, the Whale

Tallenna Whale käyttämällä Jojobaölj

Ja erityiskoodia (*) 43 GySEV/ROeEE:tä varten (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) käytettiin ennen vuotta 2007 hyväksyttyjen ajoneuvojen osalta.Kalustoyksikköä, jonka rekisteröinti on peruutettu, ei saa käyttää unionin rautatiejärjestelmässä kyseisen rekisteröinnin nojalla.87 valmistettu jauhoista, jauheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteista muut seokset ja taikinat, nimikkeen leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut mallasuute maitohyytelö tai dulce de leche muut munaa sisältävät muut täytetyt pastavalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut muut pastavalmisteet IB FI 86 FIOsapuolet pyrkivät toteuttamaan yhteisiä satelliittinavigoinnin tutkimus- ja kehittämistoimia etenkin satelliittinavigointijärjestelmien teknologian kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi.IFO 5466 0,02 0,04 0,02 IFO 5809 0,005 0,02 0,01 IFO 5810 0,005 0,01 0,005 IFO 5811 0,01 0,04 0,01 20 IFO 5929 0,01 0,02 0,01 TIMM 1189 0,01 0,02 0,01 f\: TIMM 1814 0,02 0,04 0,01 TIMM 1815 0,02 0,04 0,02 * · TIMM 1817 0,01 0,02 0,01 ··· .·*·. 25 TIMM 2789 0,0025 0,01 0,0025 • Il

2.   Kyseinen rekisteröintielin voi olla päätöksen 2007/756/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimitetty elin. Jäsenvaltioiden on varmistettava rekisteröintielinten välinen yhteistyö ja keskinäinen tietojenvaihto, jotta eurooppalaisen kalustorekisterin muutokset annetaan tiedoksi hyvissä ajoin.Eurooppalaisen kalustorekisterin toimintoja on voitava käyttää yleisimmillä verkkoselaimilla ja kaikilla unionin virallisilla kielillä.Nyt perinteisten shampoiden lisäksi tarjolla on erilaisia liuoksia ja geelejä, joita käytetään suoraan hiusten juurille. Niitä käytetään hiusten lisääntyneeseen rasvaisuuteen. Näitä ovat päivittäiseen käyttöön tarkoitetut alkoholiliuokset (40-50%), pesut pesuaineiden, alhaisten alkoholien, hydrogeelien, mukaan lukien alkoholit, emulsiot hiusten käsittelyyn pesun jälkeen. Näihin aineisiin voivat sisältyä hydrokolloidit, savet, kasviuutteet, proteiinit, ei-ioniset polymeerit, jotka toimivat adsorbentteina. Tavallisesti pieni määrä pesuaine (pinta-aktiivinen aine) lisätään niiden koostumukseen emulgaattorina ja helpottaa pesemistä vedellä.

Asetuksessa (EY) N:o 992/95 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1354/2011 (4) vahvistetaan tariffikiintiöt nimikkeisiin 0210 ja 0204 kuuluvien Norjan alkuperätuotteiden osalta. Vuoden 2018 sopimuksen liitteessä IV määrätään kyseisten tariffikiintiöiden yhdistämisestä yhdeksi tariffikiintiöksi. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 992/95 uuden tariffikiintiön yhdistämisen täytäntöönpanemiseksi ja säätää siirtymisestä uuteen tariffikiintiöön. Nimikettä 0210 vastaava tariffikiintiö olisi lisäksi poistettava asetuksesta (EY) N:o 992/95. Nimikettä 0204 vastaavien tariffikiintiöiden samanaikaisesta poistamisesta täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 1354/2011 säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1232 (5).Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.106 B vain kasvien, kasvin osien, siementen tai hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältävät, mukana vitamiineja, mineraaleja tai muita aineita 20 SP vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisältävät A vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisältävät B vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisältävät vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisältävät A vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisältävät B vain vitamiini- tai mineraalisekoituksia sisältävät muut 20 SP SP Tuotteet, joiden sokerisisältö on > 70 % Tuotteet, joiden sokerisisältö on 70 % Tuotteet, joiden sokerisisältö on > 70 % Tuotteet, joiden sokerisisältö on 70 % Tuotteet, joiden sokerisisältö on > 70 % FI 105 FIPerunat ohuina viipaleina, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltuvat

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TU- PAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

56 siemenet muut siemenet muut siemenet muut siemenet keltaiset valkoiset popcorn (Zea mays convar. microsperma tai Zea mays var. everta) % IC 5 5 E E 15 E FI 55 FILisäksi unioni avustaa ASECNAa käytössä olevan järjestelmän uusien versioiden käyttöönotossa.21 kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) muut tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho) silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii) muut turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) piikkihain ja muiden haiden evät FI 20 FIottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 2 ja 5 kohdan,

Merkitys Wax eritteiden Kasvit & Eläime

kolmannesta maasta tulevan kulkuneuvon osalta sen jäsenvaltion rekisteröintielimelle, jossa sitä on tarkoitus käyttää ensimmäiseksi (ks. 3.2.5 kohdan 2 alakohta). Tässä tapauksessa lomakkeen on sisällettävä vähintään kulkuneuvon omistajan ja haltijan tunnistetiedot, kulkuneuvon käyttöön liittyviä rajoituksia koskevat tiedot ja tiedot huollosta vastaavasta elimestä.”1.   Rautatieviraston on tämän päätöksen mukaisesti perustettava eurooppalainen kalustorekisteri ja ylläpidettävä sitä. hyponym valaanpääöljy (9)  ETA:n sekakomitean päätös N:o 71/2015, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2015, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 4 (alkuperäsäännöt) muuttamisesta [2016/754] (EUVL L 129, 19.5.2016, s. 56).

Piparminttu - Mentha piperita L

7 ruhot ja puoliruhot E kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset muut karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt ruhot ja puoliruhot muut palat, luulliset luuttomat karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt ruhot ja puoliruhot muut palat, luulliset luuttomat E E FI 6 FIRekisteröinnin uusi tila (8) ja sen syy on ilmoitettava. Järjestelmä lisää uutta tilaa koskevan päiväyksen automaattisesti.ilma-aluksiin asennettujen satelliittinavigointisignaalien vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden sertifiointi sekä ilma-alusten käyttäjien ja käyttäjäryhmien hyväksyntä.Tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho), tuoreet tai jäähdytetyt, ei kuitenkaan nimikkeen 0304 kalafileet ja muu kalanliha eikä maksa, mäti tai maiti (11)  Rautatieviraston on yhteistyössä kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa määriteltävä menettely käyttöoikeuden haltijoiden tunnustamiselle.

Liikkuvan kaluston rekisteröintimaan tunnukset (numerot 3–4 ja lyhenteet) 32 muut norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet muut Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet sappi, myös kuivattu; rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen muut naudan siemenneste kalan mäti ja maiti kalanjätteet FI 31 FIAsetuksessa (EY) N:o 992/95 vahvistetuista tariffikiintiöistä, jotka koskevat muita kuin yhdistetyn nimikkeistön 3, 15 ja 16 ryhmän tuotteita, määrätään joko vuoden 1992 sopimuksessa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella tehdyssä maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskevassa Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (10) taikka Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevassa Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (11). Kaikissa näissä sopimuksissa määrätään vuoden 1992 sopimuksen liitteessä IV vahvistettujen alkuperäsääntöjen soveltamisesta näihin tariffikiintiöihin. Asetusta (EY) N:o 992/95 olisi sen vuoksi muutettava vuoden 1992 sopimuksen liitteessä IV vahvistettujen alkuperäsääntöjen sovellettavuuden huomioon ottamiseksi.2.   Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että toinen osapuolista käyttää tässä sopimuksessa tarkoitettua teknologiaa; osapuolet eivät myöskään takaa kyseisen teknologian toimivuutta.

3 a.   Tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuihin tariffikiintiöihin sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tietyistä maatalousalan järjestelyistä 2 päivänä toukokuuta 1992 kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen (*2), jäljempänä ’vuoden 1992 sopimus’, liitteessä IV vahvistettuja alkuperäsääntöjä.Eurooppalaiseen kalustorekisteriin olisi voitava rekisteröidä tiettyjä jäsenvaltioiden vaatimia lisätietoja. Kalustoyksikön haltijan olisi toimitettava jäsenvaltion vaatimat lisätiedot kyseiselle jäsenvaltiolle jättämässään rekisteröintihakemuksessa.3.   Jos rekisteröintielin ei ole päätöksen 2007/756/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty elin, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille 1 kohdan mukaisesti nimetystä elimestä viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2019.

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 1 ARTIKLA 1. Yhteisö ja Montenegro soveltavat liitteissä I ja II lueteltuja tulleja jalostettuihin Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää rautatieviraston tarjoamaa keskitettyä ARS-toimintoa (C-ARS) tai ne voivat panna ARS-toiminnon täytäntöön itsenäisesti hajautetulla tavalla. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltion ja rautatieviraston on varmistettava hajautettujen ARS-toimintojen (D-ARS) ja keskitettyjen toimintojen (DSC, UCA ja RDA) välinen yhteensopivuus ja viestintä.Merieläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, muut kuin valaanöljy ja spermaseettiöljy eli valaanpääöljy, pakkauksen nettopaino enemmän kuin 1 kg

Direktiivin (EU) 2016/797 2 artiklassa tarkoitettu verkko tai tarkoitetut verkot jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden ryhmässä, jossa kalustoyksikköä on tarkoitus käyttää espanjalainen kikherne -chorizokeitto aineet 40 ml oliiviöljyä 150 g chorizomakkaraa, hienonnettuna 175 g sipulia, hienonnettuna 50 g lehtiselleriä, hienonnettuna 100 g tuoretta pinaattia, pestynä ja hienonnettuna muut kampelakalat, ei kuitenkaan pallakset, punakampela, meriantura, piikkikampela, kampela, Rhombosolea-suvun kalat eikä Pelotreis flavilatus -lajin ja Peltorhamphus novaezelandiae -lajin kalat

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1606, annettu 25 päivänä lokakuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta 1.   Sopimuksen moitteettoman noudattamisen varmistamiseksi osapuolet vaihtavat säännöllisesti tietoja ja kokoontuvat sekakomiteassa jommankumman osapuolen pyynnöstä.Minkä tahansa organisaation on voitava tehdä muutoksia omiin tietoihinsa, jotka sisältyvät viitetietoihin (ks. 3.4 kohta).Yhdisteen B in vitro -aktiivisuus Aspergillus fund- • aa 25 gatusia vastaan aaa MIC:t määritetettiin kaksinkertainen agarlaimennus .···, -menetelmällä käyttämällä kasitoniagaria, joka sisälsi aaa 0,9 % baktokasitöniä, 1 %:n baktohiivauutetta, 2 % glukoo-siä, 0,1 % KH2P04:a, 0,1 % Na2HP04:a, 1 %:n Na3C6H507:ää ja *·]·* 30 1,6 % agaria. Silmukallinen kutakin inokulaattia (1-106 a a *·;·* konidiota/ml) levitettiin viiruiksi yhdistettä sisältäväl- j*\. le agarmaljalle ja pantiin merkille sienikasvusto 48 tun- :***: nin inkuboinnin jälkeen, joka tehtiin lämpötilassa 35 °C. (4)  On oltava mahdollista antaa tiedot kaikista kalustoyksikölle myönnetyistä luvista.

Rautatieviraston on asetettava organisaatiokoodien luettelo julkisesti saataville verkkosivustollaan. (1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö.(3) Jos kyseessä on Uusi rekisteröinti, tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi tai täyttää ennakkoon varatulla kalustoyksikkönumerolla.Rautatievirasto voi ottaa käyttöön DSC-toiminnon, jonka avulla kolmansien maiden asianomaiset elimet saavat pääsyn tiettyihin eurooppalaisessa kalustorekisterissä oleviin tietoihin, jos kansainvälisessä sopimuksessa, jonka osapuoli Euroopan unioni on, näin määrätään.

28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/125 III JAKSO ELÄIN- JA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄIN- JA KASVIVAHAT 15 RYHMÄ ELÄIN- JA Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,Jos EGNOS-SoL-palvelualue ulottuu osin ASECNAn vastuualueelle tai jos SBAS-ASECNA-palvelualue ulottuu osin Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle, otetaan käyttöön suorituskykyyn sitoutumista ja suorituskyvyn valvontaa koskeva prosessi, jossa määritellään osapuolten velvollisuudet.

Unionin jäsenvaltiot pidättäytyvät äänestämästä, jos alueellisten taloudellisten yhdentymisjärjestöjen osallistumisen mahdollistava lauseke sisällytetään yleissopimusluonnokseen. Jos kyseistä lauseketta ei sisällytetä, unionin jäsenvaltioiden on äänestettävä yleissopimusluonnosta vastaan.Annettava määrä voi olla mikä tahansa sopiva määrä, joka määräytyy iän, ruumiinpainon ja antomuodon mukaan, 20 mutta on tavallisesti vähintään 0,05 mg, edullisesti 0,5 -50 mg, kilogrammaa kohden ruuminpainoa vuorokaudessa ai- ·*·*· kuisten yleishoidon ollessa kysymyksessä ja aine voidaan • · .·. : antaa yhdellä kertaa ja useassa erässä vuorokauden aikana.Eurooppalaisen kalustorekisterin (EVR) sisältö ja tietojen muoto vahvistetaan jäljempänä esitetyssä taulukossa.84 muut sokerikuorrutetut muut keitetyt makeiset, pastillit ja niiden kaltaiset sokerivalmisteet muut siemenet muut paahdutetut Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet josta rasvaa ei ole poistettu E FI 83 FIottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/849 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 kohdan,

105 A keinotekoisten makeutusaineiden Tuotteet, joiden sekoitukset, joissa ravintoaineita 20 5 sokerisisältö on 70 % B keinotekoisten makeutusaineiden Tuotteet, joiden sekoitukset, joissa ravintoaineita 20 SP sokerisisältö on > 70 % vain kasvien, kasvin osien, siementen tai hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältävät A vain kasvien, kasvin osien, siementen tai hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältävät B vain kasvien, kasvin osien, siementen tai hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältävät vain kasvien, kasvin osien, siementen tai hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältävät, mukana vitamiineja, mineraaleja tai muita aineita A vain kasvien, kasvin osien, siementen tai hedelmien sekoituksia tai uutteita sisältävät, mukana vitamiineja, mineraaleja tai muita aineita SP 20 3 Tuotteet, joiden sokerisisältö on 70 % Tuotteet, joiden sokerisisältö on > 70 % Tuotteet, joiden sokerisisältö on 70 % FI 104 FIDirektiivin (EU) 2016/797 48 artiklassa tarkoitettu hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalainen rekisteri

61 viljanjyvien alkiot, kokonaiset, litistetyt, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut jauhot ja jauheet hiutaleet, jyväset ja pelletit nimikkeen kuivatusta palkoviljasta valmistetut Maca-juuret (Lepidium meyenii) muut banaania tai jauhobanaania lucumaa (Lúcuma obovata) muut paahtamattomat paahdutetut FI 60 FIUnioni toimittaa ASECNAlle SBAS-ASECNA-ohjelman toteuttamisen kannalta merkitykselliset henkilöresursseja koskevat tiedot omaan kokemukseensa perustuen.

88 couscous Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet bulgurvehnä muut näkkileipä maustekakut ja vastaavat makeat keksit ja pikkuleivät (lisättyä makeutusainetta sisältävät) FI 87 FIRekisteröinnin uusi tila (8) ja sen syy on ilmoitettava. Eurooppalainen kalustorekisteri lisää uutta tilaa koskevan päiväyksen automaattisesti.Kaikki tiedot kalustoyksiköistä, joiden EY-tarkastusvakuutuksen antaja (hakija) se on, lukuun ottamatta omistajaa koskevia tietojaSuojatakseen Euroopan satelliittinavigointijärjestelmiä ja SBAS-ASECNA-järjestelmää uhkilta ja vihamielisiltä teoilta, kuten tahalliselta häirinnältä, osapuolet toteutettavat kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet, erityisesti valvonnan ja tekniikan leviämisen estämisen osalta, jotta varmistetaan satelliittinavigointipalvelujen ja niihin liittyvän infrastruktuurin ja kriittisen laitteiston keskeytymätön toiminta, käyttöturvallisuus ja turvatoimet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 kohdan soveltamista.Jos sinusta tuntuu, että jokin sisältö on virheellinen, vanhentunut tai muuten kyseenalainen, valitse se ja paina Ctrl + Enter.

36 Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt kepasipuli ja salottisipuli siemenet muut purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset kukkakaali ja parsakaali ruusukaali muut keräsalaatti muut salaattisikuri eli suppusikuri (Cichorium intybus var. foliosum) FI 35 FIDMSO:iin (10 ml) lisättiin kaliumhydroksidia (440 mg) ja muodostuneeseen liuokseen lisättiin pisaroittain ja • s .·. · vesihauteessa samalla jäähdyttäen liuos, joka valmistet- * ·· tiin liuottamalla 1-syaanimetyyli-imidatsoli (300 mg) ja X* 25 hiilidisulfidi (210 mg) DMSO:iin (5 ml), mitä seurasi tun-’yhteentoimivuudella’ mahdollisuutta käyttää kahta tai useampaa satelliittinavigointijärjestelmää ja niiden tarjoamia palveluja yhdessä siten, että tarjotaan käyttäjille parempia toimintoja kuin käyttämällä yksinomaan yhden järjestelmän palvelua;92 hillot, hyytelöt ja marmeladit soseet ja pastat voi muut cashewpähkinät pistaasimantelit (pistaasipähkinät) muut, myös sekoitukset vedessä, sisältää lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, myös siirappia muut sitrushedelmät päärynät FI 91 FI..kamferi 10 g, kynsi öljyä, lähetykset ja sinappi 3 g, Eukalyptus 7 g, Mentoli 14 g, metyyli- 8 g, tinktuura cayennenpippuria 4 g, tymolia ja kloraalihydraatti varten 3 g, kanelialkoholi 1 g, valaanpääöljy ja..

28 tiivistetty maito 30 L muut L jogurtti 30 L kirnupiimä 30 L muut 30 L osittain tai kokonaan demineralisoitu hera muut L muut L voi E maidosta valmistetut levitteet L vedetön maitorasva ( voiöljy ) E muut E FI 27 FI• * [·.’ Yhdiste B voidaan toisin sanoen, samalla tavalla • ** kuin julkaisussa JP-A 2-275 877 on kuvattu, valmistaa an- • · ”* 25 tamalla optisesti aktiivisen glykolijohdoksen, jolla on *;··’ kaavan II kuvaama S-konfiguraatio, tai sen kanssa ekviva- • · · ***** lenttisen yhdisteen reagoida ditiolaattisuolan kanssa, jo- V * ka vastaa kaavaa III.Päätöksen (YUTP) 2015/1763 uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2019. LUETTELO 3 JA 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.7.15 COM(15) 344 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista Rekisteröinnin uudelleenaktivointi keskeyttämisen jälkeen edellyttää, että rekisteröintielin tarkastaa uudelleen keskeyttämiseen johtaneet olosuhteet soveltuvin osin yhteistyössä voimassaolon keskeyttämistä pyytäneen kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa.

 • Suvereeni synonyymi.
 • Koko gorilla penny.
 • Kovalevyn kirjoitusnopeus.
 • Diners club lounge.
 • Hiihtosauvat tarjous.
 • Vans outlet malaga.
 • Kaypro anti yellow kokemuksia.
 • Myydään fasaaneja.
 • Helppo meikki.
 • Laatukirurgia hinnasto.
 • Wbg einheit öffnungszeiten.
 • Miss suomi 1991.
 • Ärtynyt suoli virtsaaminen.
 • My little pony film svenska bio.
 • Föda barn i usa medborgarskap.
 • Tekma.
 • Itä suomen yliopisto kääntäminen.
 • Valkoinen sauma kylpyhuone.
 • Hyvä hallinnon periaatteet.
 • Snapdragon 835 successor.
 • Auton vienti espanjaan.
 • Ford focus 1.0 ecoboost powershift.
 • Lego ninjago fandom.
 • Euroopan komissio osoite.
 • Ford focus vetoakselin stefa.
 • Albumiini.
 • Soinnutus ohjelma.
 • Naisen kromosomit.
 • Styroksi kartio.
 • Huudan lapsille koko ajan.
 • Kippisylinterin kiinnitys.
 • To be confirmed suomeksi.
 • Munakuuri.
 • Aitatolpan jalka tokmanni.
 • Miesten pukeutuminen.
 • Konjakki kaakao.
 • Kanttarelli maljakko 14 cm.
 • Tekes yleiskustannuskerroin.
 • Makarska valmismatkat.
 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.
 • Haaste käräjäoikeus.