Home

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus 2022

Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuosia 2017-2020 koskevan palvelutasopäätöksen löydät alla olevista linkeistä 23 18 Emo Oy 80 % Tytär Oy 20 % Vähemmistö Tytär Oy omistaa Emo Oy:stä 25 % Tytär Oy:n välitön vähemmistö 1 - Emo Oy:n omistus Tytär Oy:stä x Tytär Oy:n omistus Emo Oy:stä = Vähemmistön omistus KUVIO 6. Vähemmistön kertaantuva omistus Yllä olevassa kuviossa 5 vähemmistölle kuuluu Tytär Oy:n tuloksesta ja omasta pääomasta välittömästi 20 % ja sen lisäksi kertaantuvan omistuksen kautta vielä 5 %:a. Vähemmistön osuus Tytär Oy:n tuloksesta ja omasta pääomasta on näin ollen 25 %:a ja emoyhtiön osuudeksi jää 75 %:a. Kuviossa on nähtävissä laskukaava, jonka mukaan kertaantuva omistus voidaan laskea. 3.9 Ulkomaisen tytäryhtiön yhdisteleminen Ulkomaiset tytäryhtiöt tulee yhdistellä konsernitilinpäätökseen käytännössä samoin periaattein kuin suomalaiset tytäryhtiöt. Haasteen ulkomaisten tytäryhtiöiden yhdistelemiseen tuo mahdollisesti erilainen lainsäädäntö maassa, jossa tytäryhtiö on sekä eri valuutoin laadittu tilinpäätös. KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus - Minile

RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä 19 14 käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja tappioiden oikaisut konserniaktiivan ja liikearvon poistot konsernipassiivan ja reservin tuloutukset korot keskinäisistä saamista ja veloista konserniyhtiöiltä saadut osingot vähemmistöosuuden erottaminen tuloksesta osuus osakkuusyhtiön tuloksesta osuus yhteisyrityksestä Tavanomaisimmat eliminoitavat erät taseessa: keskinäiset saamiset ja velat vaihto-omaisuuden sisäinen kate käyttöomaisuuteen sisältyvä sisäinen kate sisäinen omistus vähemmistöosuuden erottaminen omasta pääomasta konserniyhtiöille jaetut osingot osuus yhteisyrityksestä Tehtyjen eliminointien jälkeen konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen jää jäljelle ainoastaan ne erät, jotka ovat syntyneet liiketapahtumista konsernin ulkopuolisten tahojen kanssa. Kaikki konsernin sisäisten yritysten liiketapahtumat on poistettu konsernitilinpäätöksestä. 3.7 Sisäisten katteiden eliminointi Sisäisiä katteita syntyy kun konsernin sisällä myydään joko vaihto-omaisuutta tai pysyviin vastaaviin kuuluvaa omaisuutta. Omaisuuserien tulee olla ostajan taseessa arvoltaan yhtä suuria mitä ne olisivat, mikäli ne olisivat edelleen myyjäyhtiön taseessa. Eliminoinnin tarkoituksena on hävittää konsernin sisäisten liiketapahtumien muodostama kate. (Kytöharju 2016.) Vaihto-omaisuuteen sisältyvä sisäinen kate eliminoidaan siltä osin kun sisäistä vaihtoomaisuutta sisältyy varastoon tilinpäätöshetkellä. Mikäli vaihto-omaisuuteen on aktivoitu valmet | tilinpäätös 2017 ja tietoa sijoittajille. konsernitilinpäätöksen liitetiedot. konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Liikevaihto markkina-alueittain 2017, 3 159 milj. euroa Kouluttajat KHT-tilintarkastaja Heidi Heikkinen KHT-, JHT-tilintarkastaja Juha Väärälä, KPMG Oy Ab

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus. Opiskelija osaa yksittäisiä konsernikirjanpitoon liittyviä tehtäviä hallitsematta konsernitilinpäätöksen kokonaisuutta Download LedEdit 2014 2016 2017 2018 Software. Here are the set of LedEdit software which is used to program Pixel LED controllers. Please check out these tutorials before you proceed. Innofactor vuosikertomus 2017. Viimeisin video. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

22 17 90 % 10 % 80 % 20 % KUVIO 5. Välillinen vähemmistöosuus Kuviossa 5 vähemmistö A omistaa Tytär 1 Oy:tä välittömästi eli suorasti ja tämän lisäksi se omistaa Tytär 2 Oy:tä välillisesti eli epäsuorasti. Tällaisessa tilanteessa vähemmistölle kuuluu laskennallisesti osuus myös Tytär 2 Oy:n tuloksesta ja hankinnan jälkeisestä oman pääoman lisäyksestä. Vähemmistö A:n osuus Tytär 2 Oy:n tuloksesta on 8 %. Vähemmistöosuus lasketaan kertomalla Vähemmistö A:n omistusosuus Tytär 1 Oy:n omistuksella Tytär 2 Oy:ssä.Opiskelijalla tulisi olla perustiedot kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta, esimerkiksi suorittanut kurssit: Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet ja Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Täsmäkoulutus konsernitilinpäätökseen - Monetra Konsern

 1. 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.
 2. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n
 3. Toimikautensa 1.6.2017 aloittaneen valtuuston kokoonpano ryhmittäin on seuraava KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus..
 4. 1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. 2. Johdon harkintaa edellyttävät keskeiset arviot ja oletukset. Lainoista on tarkempi kuvaus konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 26, Korolliset velat

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I. This report is an authoritative assessment of the science of climate change, with a focus on the United States. It represents the first of two volumes..

asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän.. EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta Tilinpäätös 2017. Osa kestävää pohjoista. Konsernitilinpäätöksen laadinta IFRS-standar-dien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden ja oletusten käyttämistä Sisältö Konserni-käsite Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus, Konsernitilinpäätöksen sisältö, Konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminointi, Keskinäisen omistuksen eliminointi..

Konsernitilinpäätöksen laadinnan - PDF Free Downloa

 1. A Thought of Ecstasy (2017). Romance, Thriller. Language - English
 2. 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa
 3. en Kirjanpito Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva tuottojen ja kustannusten syntymisestä, toi

Konsernitilinpäätöksen laatiminen on noussut yhdeksi merkittävimmistä pieniä yrityksiä kuormit-tavista epäkohdista. Pienille konserneille se tarkoit-taa pelkkää lisätyötä, sillä konsernitilipäätöksestä.. In this article you will learn How to add LINQ to SQL Class features in Visual Studio 2017 and 2019. Step 1: Open Visual Studio 2017/2019 and Go to Tools > Get Tools and Feature 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 Tällöin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus laajeni koskemaan. EKPL:n 22 a §:n mukaisesti konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koski liiketoimintaa harjoittavaa.. www.pwc.com Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta Agenda Keskeiset muutokset Päivitetyt / muutetut ohjeistukset 2 Keskeiset muutokset Säätiön konsernin emoyrityksenä (2.2) Määräysvalta Konsernitilinpäätöksen Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n 3 ja 4 momentti, 5, 6 :n 4 momentti,

4 Luotu: 2017-03-07 07:53:26. Samanlaisia tunnisteita: rikkakukonkannus kukonkannus konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön.. Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6, Eurovision 2017 results: All the voting and points from Eurovision Song Contest 2017 in Kyiv. Portugal won with the song Amar Pelos Dois by Salvador Sobral with 758 points Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Video: Konsernitilinpäätös Haaga-Helia ammattikorkeakoul

CES is the world's gathering place for all those who thrive on the business of consumer technologies. It has served as the proving ground for innovators and breakthrough technologies for 50 years — the.. 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat: 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Koskeeko laatimisvelvollisuus emoyhtiötä? Konsernitilinpäätöksen liitetiedoista 39 ilmenee, että Betagamma-konsernilla on 31.5.2017 tytäryhtiöitä vain euroalueelle kuuluvissa yhtiöissä NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-6 7 7 1 TULOSLASKELMA 1 000 eur 1.1.2018 31.12.2018 Koulutusohjelman aiheita: • Tilinpäätöksen laadinta • Arvonlisävero • Kustannuslaskenta • Liikelaitokset ja muut eriytetyt toiminnot • Konsernitilinpäätöksen laadinta Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön suurimmat muutokset olivat konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä toimintakertomuksessa annettavan informaation lisääminen

2 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma MUSTONEN, ANU: Konsernitilinpäätöksen laadinnan ohjeet Case: Rantalainen Oy Lahti Taloushallinnon opinnäytetyö, 30 sivua Kevät 2017 TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö käsittelee konsernitilinpäätöksen laadintaa ja muuttuneen lainsäädännön vaikutusta laatimiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Rantalainen Oy Lahden kirjanpitäjille ohje, joka helpottaa konsernitilinpäätösten laatimista. Opinnäytetyön toimeksiannon tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää konsernitilinpäätöksien laatimisprosessia. Teoriaosuus koostuu kahdesta eri osuudesta. Ensimmäisessä osuudessa käsitellään erilaisia konsernirakenteita ja lainsäädäntöä. Toisessa osuudessa käsitellään konsernitilinpäätöksen laadintaprosessi ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot sekä konsernin emon että tyttären tilinpäätösten kannalta. Liitetiedoissa otetaan huomioon ainoastaan ne liitetiedot, jotka poikkeavat tavanomaisista tilinpäätöksen liitetiedoista. Työn empiirisessä osuudessa esitellään opinnäytetyön toimeksiantaja Rantalainen Oy Lahti. Empiirisessä osassa käydään läpi tehty ohje ja sen hyödynnettävyys konsernitilinpäätösten laatimisessa. Tutkimuksen tuloksena saadaan aikaiseksi ohje, jonka avulla konsernitilinpäätös voidaan laatia. Asiasanat: Konserni, konsernitilinpäätös, taloushallintoKunnat, kaupungit ja kuntayhtymät muodostavat aika usein konsernin, sillä ne hoitavat velvollisuuksiaan useasti tytäryhtiöidensä kautta. Myös julkisyhteisöjen tulee laatia konsernitilinpäätös. Mitä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon julkisyhteisöjen konsernitilinpäätöksen laadinnassa? Mitä tulee esittää julkisyhteisön konsernista tilinpäätöksessä ja liitetiedoissa? Copyright 2017 Ark Pharma Scientific Limited 73.40 €. Käytännönläheinen käsikirja konsernitilinpäätöksen laadintaan. Kirjassa käydään konsernitilinpäätös läpi aina konsernin käsitteestä ja laadintaperiaatteista konsernitilinpäätöksen..

4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Italian photographer Paolo Roversi is the author of 2020 Pirelli Calendar.. Get the WiX Toolset build tools and then install this extension to get build integration with WiX in Visual Studio 2017

Tilinpäätös 2017

 1. en. Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on kuvata konsernin muodostavaa yritysryhmää ikään kuin..
 2. Tämä tilintarkastuskertomus on julkaistu 3.3.2017 klo 09:55. Tiedote julkaistaan uudestaan, koska 3.3.2017 tiedote on julkaistu liian suppealla jakelulla
 3. Päivämäärä: 30.–31.10.2017, ma klo 9.30–16.00, ti klo 9.00–15.30 Paikka: Monetra Oy, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu

Заклинание (2017) — смотреть онлайн — КиноПоис

 1. hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.
 2. Yritysasiakas Mikäli virhe toistuu, ota yhteyttä yritys- ja maksuliikepalveluun numeroon 0100 05151 (ma–pe klo 8–22, pvm/mpm).
 3. Heidi on työskennellyt tilintarkastajana kotimaisissa perhe- ja kasvuyrityksissä, rahoituslaitoksissa, niin kotimaisten kuin ulkomaisten pörssiyhtiöiden suomalaisissa tytäryrityksissä, julkishallinnon organisaatioissa sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöissä. Juhalla on laaja kokemus tilintarkastuksesta ja tilintarkastustyön käytännön ohjaamisesta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tilintarkastustoimeksiannoissa ja hän on erikoistunut tilintarkastuksen lisäksi konsernikirjanpidon erityiskysymyksiin.
 4. isteriö Helsinki 21.2.2000 YLEISOHJE KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 4 1.1 Konsernin määritelmä 5 1.2 Konsernitilinpäätöksen
 5. Hinta 390 € kaksi päivää tai 210 € yksi koulutuspäivä. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin ja kahvit.
 6. 9 4 työn, joka käsittelee konsernitilinpäätöksen laatimisohjetta pienille ja keskisuurille yrityksille. Uudistuneen lainsäädännön vuoksi nämä opinnäytetyöt eivät sovellu sellaisenaan tällä hetkellä laadittaviin konsernitilinpäätöksiin. 1.3 Tutkimuksen rakenne Johdanto Teoria Tutkimus Yhteenveto KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne Yllä olevassa kuviossa esitetään tutkimuksen rakenne. Tutkimuksen luvussa 2 käsitellään mitä konserni tarkoittaa ja millaisia konserneja on olemassa sekä miten määräysvalta muodostuu konserneissa. Luvussa 2 käsitellään myös konsernitilinpäätöksen laatimista koskevaa lainsäädäntöä. Luvussa 3 käsitellään konsernitilinpäätöksen laatimisprosessi sekä konsernitilinpäätösten liitetietovaatimuksia emoyhtiön ja tytäryhtiön kannalta niiltä osin kun ne poikkeavat tavallisista liitetietovaatimuksista. Opinnäytetyön luvussa 4 esitellään toimeksiantajana toimiva Rantalainen Oy Lahti ja käsitellään tutkimuksen tuloksena syntynyttä konsernitilinpäätöksen laatimisen tueksi tehtyä ohjetta. 4. luvun kerrotaan myös johtopäätökset. Opinnäytetyön viimeinen luku on yhteenveto, jossa kootaan yhteen koko tutkimus.

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Perustiedot VVO on asumispalveluita tarjoava konserni. Asuntovuokraustoiminta muodostuu sekä vapaarahoitteisesta että valtion tukemasta 12 7 Emo Oy 100 % Tytär 1 Oy 100 % Tytär 2 Oy KUVIO 3. Välitön ja välillinen määräysvalta Kuviossa 3 Emo Oy:llä on välitön määräysvalta Tytär 1 Oy:ssä ja välillinen määräysvalta Tytär 2 Oy:ssä. Tässä kuviossa Tytär 1 Oy on myös emoyhtiö Tytär 2 Oy:lle. Vaikka emoyhtiö ei omista itse suoraan Tytär 2 Oy:stä mitään, on hänellä todellinen määräysvalta yhtiön asioissa, koska omistaa määräenemmistön Tytär 1 Oy:stä, joka omistaa taas määräenemmistön Tytär 2 Oy:stä. 2.3 Kirjanpitolaki Kirjanpitolain 1 luvun 6 :ssä kerrotaan konsernin määritelmä ja jaotellaan konsernit pienja suurkonserneihin. Suurkonsernit on jätetty tämän työn ulkopuolelle. Pienkonserniksi katsotaan konsernit, joissa ylittyy enintään yksi seuraavista raja-arvoista: Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö keskimäärin euroa euroa 50 henkilöä Kirjanpitolain 6. luku käsittelee kokonaisuudessaan konsernitilinpäätöksen laatimista. Laissa määritellään konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus, josta lisää tämän tutkimuksen luvussa 3.1. Kirjanpitolain 6. luvussa on määritelty lisäksi konsernin yleiset laadintape-

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä - NLF Open Dat

13 8 riaatteet, konsernin sisäisten erien ja vähemmistöosuuksien käsittely. Kirjanpitolain 6. luvun pykälissä kerrotaan osakkuusyrityksien käsittelystä konsernitilinpäätöksissä, osakkuusyrityksiä ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa. Laki kirjanpitolain muuttamisesta astui voimaan ja siinä on eritelty kohdat, jotka muuttuvat kirjanpitolaissa. Tämän lain astuessa voimaan tuli muutoksia myös konsernitilinpäätöstä koskeviin kohtiin kirjanpitolaissa. Erityisesti muutoksia tuli konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. (Laki kirjanpitolain muuttamisesta 2015.) 2.4 Osakeyhtiölaki Osakeyhtiölain 8 luvun 9 :ssa on maininta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. Tämä lain kohta on muokattu vastaamaan kirjanpitolakia konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. Ennen lain muutosta osakeyhtiölaki velvoitti laatimaan aina konsernitilinpäätöksen jos emoyhtiö jakoi varoja osakkeenomistajille. Osakeyhtiölain 8 luvun 12 :ssa määritellään mikä on konserni ja tässä kohdassa on viittaukset kirjanpitolain 1 luvun 5 :iin. Emoyhtiön hallituksen on viivästyksettä ilmoitettava tytäryhtiön hallitukselle tai muulle vastaavalle toimielimelle mikäli konsernisuhde syntyy tai lakkaa syntymästä (Osakeyhtiölaki 6:15 ). Konsernisuhde voi syntyä tytäryhtiön tietämättä jos emoyhtiö hankkii haltuunsa tytäryhtiön osakkeita toiselta omistajalta. Osakeyhtiölaki määrittelee 8 luvun 10 :ssa, että yhtiön on muiden tilinpäätöstietojen mukana rekisteröitävä konsernitilintarkastuskertomus. 6 Vuosi 2017 pähkinänkuoressa. 7 Strategia. 9 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET. Laadintaperusta Tilinpäätös on laadittu.. The National Library of Finland P.O.Box 15 (Unioninkatu 36) 00014 University of Helsinki

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS. 10. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Päivä 2. Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä julkishallinnon organisaatiossa ti 31.10.2017 klo 9.00–15.308 3 olla laadittu uudistuneen lainsäädännön mukaisesti. Erillisten tilinpäätösten laatimista ei käsitellä muutoin kuin tilinpäätöksen liitetietojen kohdalta. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle siitä lähtökohdasta, että yritysten kesken on jo olemassa konsernisuhde. Tässä tutkimuksessa käsitellään konsernitilinpäätöksen teknistä toteutusta, eikä oteta kantaa verotuksellisiin, strategisiin tai muihin syihin mitkä vaikuttavat konsernisuhteen syntymiseen. Tutkimuksessa ei siis oteta kantaa, onko järkevää muodostaa konserni vai pitää yritykset erillään. 1.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tietyn ilmiön kuvaaminen, sen ymmärtäminen ja tulkitseminen on kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan kysymyksiin: mitä, miksi ja kuinka. Numeroiden sijasta kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääpaino on syiden ja seurausten tulkinnassa. (Kananen 2008, 24.) Kirjallisena aineistona työssä käytetään kirjanpitolakia, osakeyhtiölakia, lakia kirjanpitolain muuttamisesta, kirjanpito- sekä pien- ja mikroyritysasetuksia, kirjanpitolautakunnan yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laadinnasta sekä alan kirjoja. Tämän lisäksi aineistona on käytetty KHT-tilintarkastaja Sanna Kytöharjun luentomateriaalia konsernilaskennasta. Konsernitilinpäätöksen laatimisesta on tehty aikaisemmin jonkin verran opinnäytetöitä. Mari Hoffren ja Virve Inkinen (2008) on tehnyt opinnäytetyön Isku-konsernin konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Tässä opinnäytetyössä ei ole kuitenkaan tuotettu ohjetta, jonka mukaan tilinpäätös voidaan laatia. Vuonna 2008 Merja Lemettinen on tehnyt opinnäyte- Laissa määritellään konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus, josta lisää tämän (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017, 14.) Tytäryhtiö voidaan jättää myös yhdistelemättä.. Vecom Editrice. Tunnettu ja konsernitilinpäätöksen referenssipisteen Saksalaiset

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ

18 13 erät. Velkojen tai pakollisten varausten ollessa tytäryhtiön taseessa liian suuressa arvossa, syntyy myös konserniaktiivaa. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017, 21.) Muodostunut konserniaktiiva kohdistetaan tytäryhtiön omaisuus- ja velkaeriin, josta konserniaktiivan katsotaan muodostuneen. Kohdistamaton konserniaktiiva (konserniliikearvo) poistetaan suunnitelman mukaisilla poistoilla kymmenen vuoden kuluessa tai, jos sen vaikutusaika on tätä pidempi, niin liikearvo poistetaan vaikutusaikanaan. Jos taloudellinen vaikutus aika on lyhyempi kuin 10 vuotta, tulee poisto tehdä lyhyemmässä ajassa. Yli kymmenen vuoden poistoaika tulee pystyä perustelemaan. Tilikauden poisto kirjataan konsernituloslaskelmaan kohtaan poistot ja arvonalentumiset. Poistamaton osa konserniliikearvosta kirjataan omaksi eräkseen konsernin taseen pysyvien vastaavien ryhmän aineettomat hyödykkeet. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017,22.) Muodostunut konsernireservi kohdistetaan myös tytäryhtiön omaisuus- ja velkaeriin, josta konsernireservin katsotaan muodostuneen. Konsernireservi tuloutetaan tuloslaskelmaan, kun sitä vastaava meno on kirjattu kuluksi tytäryhtiön tuloslaskelmaan. (Mäkelä ym. 2012,43.) Mikäli konsernisuhde on syntynyt niin, että emoyhtiö on perustanut tytäryhtiön, ei synny konserniaktiivaa tai passiivaa. Tällöin konsernitilinpäätöksessä eliminoidaan tytäryhtiön osakkeet ja tytäryhtiön osakepääoma. Tällöin ei luonnollisesti ole voittovaroja, jotka olisivat syntyneet ennen konsernisuhteen syntymistä. 3.6 Konsernin sisäisten tapahtumien eliminointi Konsernin sisäisillä liiketapahtumilla tarkoitetaan myyntiä ja ostoja toiselta konserniin kuuluvalta yritykseltä sekä keskinäisiä saamisia ja velkoja (Ahti ym. 2008, 46). Ellei näitä eriä eliminoitaisi, olisi konsernin liikevaihto, kulut ja taseen erät liian suuret (Mäkelä ym. 2012,114). Tavanomaisimmat eliminoitavat erät tuloslaskelmassa: konsernin sisäiset tuotot ja kulut konsernin sisäinen voitonjako vaihto-omaisuuden sisäisen katteen muutos Osta nyt antikvariaatista K3- (hyvä -) 25 €:lla käytetty kovakantinen kirja Konsernitilinpäätöksen laadinta. Lisätiedot. Teoksen nimi. Konsernitilinpäätöksen laadinta Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä 14 9 3 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPROSESSI Konsernitilinpäätöksen laadintaprosessin aluksi on hyvä selvittää, onko muuttuneen lainsäädännön mukaan velvollisuus laatia konsernitilinpäätös vai saadaanko se jättää laatimatta. Tässä luvussa on käsitelty koko tilinpäätösprosessi tilikauden aikaisesta kirjanpidosta valmiiseen tilinpäätösniteeseen. Konsernitilinpäätös on laadittava, allekirjoitettava, annettava tilintarkastukseen ja hallituksen käsiteltäväksi sekä esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle tavalliseen tapaan tilinpäätöstä koskevien tietojen mukaisesti. Konsernitilinpäätös vahvistetaan emoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. (Osakeyhtiölaki 8:9.) 3.1 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus Kirjanpitolain uudistuksen myötä myös osakeyhtiölakia muutettiin ja sinne tuli määritelmä, että pienkonsernin ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä vaikkakin se jakaisi varoja osakkeenomistajilleen (Osakeyhtiölaki 8:9 ). Aikaisemmin konsernitilinpäätös on täytynyt osakeyhtiölain mukaan laatia aina, mikäli emoyhtiö on jakanut varoja osakkeenomistajilleen. Konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimatta, mikäli konserni ei ylitä pienkonserneille säädettyjä raja-arvoja. Raja-arvojen ylittyminen määritetään konsernin yhteenlaskettujen lukujen perusteella ilman eliminointeja emoyrityksen tilinpäätöspäivänä. (Kirjanpitolaki 1:6.) Raja-arvot on kerrottu tämän tutkimuksen luvussa 2.3. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat huojennukset helpottavat pienkonsernien hallinnollista taakkaa. Konsernitilinpäätös saadaan kuitenkin edelleen niin halutessaan laatia myös pienkonserneista vaikkakaan laki ei enää velvoita tämän laatimista. Tytäryhtiö voi joutua laatimaan oman konsernitilinpäätöksen, mikäli se on emoyhtiö joillekin yrityksille. Tällöin muodostuu niin sanottu alakonserni. Alakonsernin ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä mikäli kyseessä on pienkonsernin rajoihin mahtuva konserni tai jos emoyhtiön omistaa vähintään 90 prosenttisesti yritys, joka kuuluu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alle. Tämän lisäksi emoyrityksen muiden omistajien on tullut antaa suostumus laatimatta jättämiseen ja alakonsernin emoyritys tytäryhtiöineen yhdistellään ETA-valtion lainsäädännön alaisen yrityksen konsernitilinpäätökseen. ETA-

20 15 valmistuksen kiinteitä kuluja, tulee myös nämä huomioida eliminoinnissa. Eliminoinnissa käytetään useimmiten myyjäyhtiön toteutunutta myyntikatetta. Vaihto-omaisuuden sisäinen kate on siis myyntihinta konsernin sisällä vähennettynä myyvän yrityksen hankintameno hyödykkeelle. Edellisessä tilinpäätöksessä eliminoitu kate vähennetään myyneen yhtiön voittovaroista ja sisäisen katteen muutokset kirjataan eliminoinnin yhteydessä tuloslaskelman varaston muutoksiin. Sisäiset katteet lasketaan noudattaen konsernissa sovellettua hankintamenon määritystapaa. (Kytöharju 2016.) Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden sisäinen kate eliminoidaan pääsääntöisesti samoilla periaatteilla kuin vaihto-omaisuuden sisäiset katteet. Tuloslaskelmassa pysyvien vastaavien hyödykkeiden sisäisen katteen eliminointi kohdistetaan useimmiten poistoihin. Pysyviin vastaaviin sisältyvä kate pienenee vuosittain poistokirjausten myötä. Alkuperäisen luovutusvoiton lisäksi on konsernitilinpäätöstä laadittaessa selvitettävä, miten hyödykkeestä sisäisen myynnin jälkeiset poistot poikkeavat alkuperäisestä konserniyhtiön poistokirjauksista. (Kytöharju 2016.) Konsernin sisällä tapahtuvien hyödykkeiden kaupassa syntynyt myyntitappio tulee aina eliminoida. Mikäli tällaista myyntitappiota syntyy, tulee selvittää, johtuuko tappio pysyvästä arvonalentumisesta kaupan kohteena olevan hyödykkeen kohdalla. Pysyvä arvonalentuminen tulee kirjata konsernitilinpäätökseen. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017,17.) Sisäiset katteet ja niiden muutokset saadaan jättää konsernitilinpäätöstä laadittaessa vähentämättä, mikäli näiden vähentäminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (Kirjanpitolaki 6:7.4 ). 3.8 Vähemmistöosuuden erottaminen Vähemmistöosuus konsernissa syntyy silloin kun emoyhtiö ei omista kokonaan tytäryritystä vaan tytäryrityksellä on myös muita omistajia. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa täytyy konsernin ulkopuolisten omistajien osuus tytäryhtiöiden tuloksesta ja omasta pääomasta eritellä erikseen. Vähemmistöosuuden määrä on vähemmistön omistusosuuden määrä tytäryhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosuutta laskiessa ei siis tarkastella määräysvallan osuutta yrityksessä vaan omistusosuuden osuutta. Vähemmistöosuutta määrittäessä otetaan huomioon välillinen ja kertaantuva omistus. Vähemmistöosuus on SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 1047 295 Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta... 1050 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus, Ilmoittautumisia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikka. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko molempiin tai vain toiseen päivään. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja

Konsernitilinpäätöksen laatimisen peruskurssi Kuntaliitto

Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä Finna

1.2.3.3 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus osuuskuntalain..

Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus Konsernitilinpäätöksen tehtävät ja yleiset laadintaperiaatteet Oiva Myllyntaus Kehityspäällikkö Kuntaliitto FCG koulutus Uudet konsernitilinpäätösohjeet ja yleiset Hallituksen toimintakertomus. konsernitilinpäätös, ifrs. Konsernitilinpäätöksen. 2. Segmentti-informaatio. Tilinpäätös ja toimintakertomus. 1.5.2017 -30.4.2018

3 Lahti University of Applied Sciences Degree Programme in Business Studies MUSTONEN, ANU: Manual to consolidated Financial Statement Case: Rantalainen Oy Lahti Bachelor s Thesis in Financial Management, 30 pages Spring 2017 ABSTRACT This thesis discusses drawing up consolidated financial statements and how changes in legislation have affected the process. The main objective of the thesis was to create a guidebook for Rantalainen Oy Lahti s accountants that would help them in drawing up consolidated financial statements. The idea is to unify and clarify the process. The theoretical part of the thesis has two parts. The first part deals with various company group structures and legislation. The second part focuses on the process of drawing up consolidated financial statements and notes to financial statements both from the perspective of a subsidiary and parent company. Regarding notes to financial statements, only notes that somehow differ from normal notes are discussed. The empirical part of the thesis introduces the case company, Rantalainen Oy Lahti. The empirical part introduces the created guidebook and its usefulness for drawing up financial statements. The result of the thesis is guidebook that can be used in drawing up consolidated financial statements. Keywords: group, consolidated financial statement, financial administration I want to remove my license key in visual studio 2017. how can i do it? I am trying to change the 1. Setting new product key with StorePID.exe (MS Docs). navigate to VS 2017/2019 installation directory.. Vuotta 2017 leimasi myös sote- ja maa-kuntauudistuksen valmistelu. Tampere on ollut aktiivisesti Kun huomioidaan konsernitilinpäätöksen eliminointien ja yhdistelykirjausten vaiku-tus tulokseen.. Privatkund Om felet upprepas, ring OP telefontjänsten 0100 0500 mån.–fre. kl. 8–22, lör. kl. 10–16 (lna/msa).

Opetussuunnitelmat :: Oulun ammattikorkeakoulu :: Opinto-opa

7 2 Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö keskimäärin euroa euroa 250 henkilöä Suurkonsernin raja-arvot määritetään konserniyritysten yhteenlasketuista luvuista emoyrityksen tilinpäätöspäivänä ilman keskinäisten liiketapahtumien eliminointeja. (Kirjanpitolaki 1:6a.) Tutkimuksessa tuloksena saatu ohje, koskee ainoastaan sellaisia konserneja, johon kuuluvat yhtiöt ovat osakeyhtiöitä. Ohjeessa ei siis oteta huomioon konserneja, joissa on mukana esimerkiksi yhdistyksiä tai kommandiittiyhtiöitä. Tämä rajaus tehdään siitä syystä, että lähestulkoon kaikki konsernit, jotka ohjeen mukaan laaditaan, muodostuvat osakeyhtiöistä. Ulkomaiset tytäryhtiöt ovat tutkimuksessa mukana, sillä kansainvälistymisen myötä yhä useampi suomalainen konserni perustaa tytäryhtiöitä ulkomaille. Tutkimuksessa ei oteta myöskään huomioon pörssiyrityksiä eikä sellaisia konserneja, jotka laativat tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Ohjetta laadittaessa on oletettu, että tilinpäätöksen laativalla kirjanpitäjällä on jonkinlainen käsitys konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Osakkuusyritysten käsittely konsernitilinpäätöksen laadinnassa jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa ei oteta huomioon konsernirakenteessa tapahtuvia muutoksia, kuten tytäryhtiöfuusioita, tytäryhtiöiden myyntiä, purkautumista tai jakaantumista. Konsernirakenteissa tapahtuvat muutokset on jätetty niiden laajuuden ja harvinaisuuden takia tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa oletetaan, että konsernitilinpäätöksen laatimista aloittaessa tekijällä on olemassa erillistilinpäätökset kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä. Erillistilinpäätöksen tulee Laskentatoimen perusteet Tilinpäätöksen laadinta Jaksottaminen Seppo Ikäheimo Tehtävä 1 Marraskuu Oy:n tilinpäätöksen laadinta Laadi seuraavista 1.-31.11 välillä toteutuneista liiketapahtumista tuloslaskelma

Force uninstall Visual Studio 2017 Scrum Bu

Traduzioni contestuali di konsernitilinpäätöksen Finlandese-Maltese. Finlandese. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Maltese. In-noti għar-rapporti finanzjarji kkonsolidati Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Tuntityöskentelyn mater

Kirjallinen koe 50 % Harjoitukset 50 % Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, Laatimisvelvollisuus. Laadintaperiaatteet. Konsernitilinpäätöksen laajuus. Eliminoinnit. Päivä 2. Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä julkishallinnon organisaatiossa ti 31.10.2017 klo 9.00-15.30 Tại 'Cracked Software' bởi Gió, ngày 02 tháng 01 năm 2017. - Visual Studio Enterprise 2017 Serial Key: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF Visual Studio Professional 2017 Serial Key..

Video: Konsernitilinpäätöksen laadinta käytännönläheisest

Vuosi 2017 oli Technopolikselle vah­ va. Yhtiön kasvu oli ripeää koko vuo­ den. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Technopolis Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu.. 180 2 § Konsernitilinpäätöksen sisältö ja emoyhtiön toiminta-kertomuksessa esitettävät tiedot konsernista. . . 185 3 § Poikkeukset tytäryrityksen tilinpäätöksen.. SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

L_2017168FI.01001201.xm

Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Asunto Oy Anjalankosken Niittypuistoa, koska Kouvolan Asunnot Oy ei tehnyt.. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Konsernin perustiedot Itella-konserni tuottaa viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistii-kan palveluja. Konsernilla on toimintaa viidessätoista maassa Tilikausi 2017 lyhyesti. 2017 oli vahvan kasvun ja kannattavuuden vuosi. Detection Technology Tilinpäätös 2017 21. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Ilmoittautuminen Ilmoittaudu 13.10. mennessä osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/konsernitilinpaatos/

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Perustiedot on asumispalveluita tarjoava konserni. Asuntovuokraustoiminta muodostuu sekä vapaarahoitteisesta että valtion tukemasta

Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Vuonna 2017 järjestettyjen kunnallisvaalien perusteella muodostet-tuun valtuustoon on vuonna 2018 perustettu kaksi uutta 3. konsernitilinpäätöksen laatimisen periaatteet 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1 6 1 1 JOHDANTO Konsernilla tarkoitetaan kahden tai useamman yrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa emoyhtiöllä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta vähintään yhdessä tytäryhtiössä (Mäkelä, Reponen, Pohjonen & Honkamäki 2012,18). Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva konserniin kuuluvien yritysten taloudellisesta kokonaisuudesta niin kuin se olisi yksi yritys. Oikean ja riittävän kuvan saamiseksi konsernitilinpäätöksessä yhdistellään kaikkien konserniin kuuluvien yritysten tuloslaskelmat, taseet ja liitetiedot vähennettynä yritysten keskinäisillä liiketoimilla sekä keskinäisillä omistuksilla. (Mäkelä ym. 2012,18.) Konsernitilinpäätöksen laadintaa ei voi verrata yksittäisen yrityksen tilinpäätöksen laadintaan. Konsernilla ei ole omaa kirjanpitoa tilikauden aikana vaan sen tilinpäätös muodostuu yhdistelemällä konserniin kuuluvien yritysten erillistilinpäätökset keskenään. Saadusta yhdistelmästä tulee eliminoida sellaiset erät pois, jotka koskevat konsernin yritysten keskinäisiä liiketoimia ja keskinäistä omistusta. 1.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja aiheen rajaukset Tässä tutkimuksessa on tavoitteena laatia ohje Rantalainen Oy Lahden kirjanpitäjille konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Ohjeen tarkoituksena on helpottaa kirjanpitäjien työtä ja antaa yksityiskohtainen ohjeistus konsernitilinpäätöksen laatimisen eri vaiheista. Tutkimuksen tuloksena tuotettu ohje helpottaa kirjanpitäjien työtä, kun he voivat tarkastaa ohjeesta, että kaikki tarvittavat vaiheet on tehty konsernitilinpäätöksen laatimisessa. Tutkimusongelmana on selvittää miten muuttunut lainsäädäntö vaikuttaa konsernitilinpäätöksen laatimiseen? Tutkimusongelmassa ei oteta huomioon tavallisia tilinpäätöksiin vaikuttavia seikkoja, vaan ainoastaan ne, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksen laadintaan. Tutkimuksessa ei siis käsitellä kokonaisuudessaan kirjanpitolain muuttumista vaan lain muuttumisen vaikutusta konsernitilinpäätöksen laatimiseen. Tässä tutkimuksessa rajataan pois kirjanpitolain tarkoittamat suurkonsernit. Suurkonserniksi katsotaan konsernit, joissa ylittyy vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista: Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koskee monitasoisen konsernin kaikkien tasojen emoyhtiöitä niiden jakaessa varoja. Voimassa oleva kansallinen säännös on tiukempi kuin vastaavat..

1 (7 ) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja sijoituspalveluyrityksistä SEURAKUNNAN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN KONSERNITASEEN LAATIMINEN Sisällysluettelo 1 1. Konsernitasetta koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet 2 1.1. Konsernitaseen tavoite ja sisältö 2 1.2. Seurakuntakonsernin 24 19 Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöshetken tase tulee muuttaa suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssin mukaisesti, tuloslaskelmaa muuntaessa käytetään tilikauden keskikurssia. Liitetietojen luvut muutetaan samalla tavoin, kuin ne erät, joihin ne luonteensa puolesta lähinnä liittyvät- (Englund ym. 2005, 132.) Tiikauden keskikurssi voidaan laskea esimerkiksi käyttäen jokaisen kuukauden viimeisen päivän kurssia laskennan pohjana (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laadinnasta, 34). Ennen varsinaista yhdistelyä tulee ulkomaisen tytäryhtiön tuloslaskelma ja tase muuttaa vastaamaan suomalaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä on monesti useat erät netotettuna keskenään, kun Suomessa nämä tulee eritellä. Tällaisia eriä voi olla esimerkiksi rahoitustuotot ja kulut. Konsernin emon liitetiedoissa tulee olla maininta, mikäli joitakin eriä ei pystytä muuttamaan Suomen kirjanpitolain mukaisiksi. (Englund ym. 2005, 134.) Ulkomaisten tytäryhtiöiden yhdistelemisessä syntyy kurssieroa, mikäli käytössä on jokin muu valuutta kuin emoyhtiön kirjanpidossa. Tätä syntynyttä kurssieroa nimitetään muuntoeroksi. Muuntoerot käsitellään tavallisten kurssierojen tapaan varovaisuutta noudattaen ja ne merkitään konsernitaseen omaan pääomaan. Muuntoerot tulisi pystyä erottelemaan omassa pääomassa sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan sen mukaan kummasta ne ovat muodostuneet. (Englund ym. 2005, 134.) Konsernitilinpäätöksessä oleva muuntoero kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi tai kuluksi jos tytäryhtiö myydään osittain tai kokonaan. Kirjaus tulee tehdä myös, jos tytäryhtiö palauttaa omaa pääomaansa tai maksaa takaisin oman pääoman ehtoista lainaa. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta, 34.) 3.10 Varojen jako konsernissa Konsernissa tytäryhtiöt voivat jakaa emoyhtiölle joko osinkoja tai konserniavustusta. Konserniavustusta voi myös emoyhtiö jakaa tytäryhtiöille. Konserniavustus on veronalainen erä, mikäli emoyhtiö omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa tytäryhtiön osuuksista. Konserniavustus pienentää antavan yhtiön verotettavaa tuloa ja vastaavasti lisää vastaanottavan yhtiön verotettavaa tuloa. (Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3.) Konsernitilinpäätöstä laadittaessa annetut konserniavustukset tulee eliminoida pois tuloslaskelmista. Päätös konserniavustuksesta tulee tehdä ennen tilikauden päättymistä. Luku 4.12 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus - päivitetty vastaamaan ESL:a ja VKL:a. Luku 4.13 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien eläkekassojen ja -säätiöiden tilinpäätöstietojen.. LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

30 25 osa kirjanpitäjistä laatii joskus ensimmäisen konsernitilinpäätöksensä ja silloin ohjeen tuesta on apua. 4.5 Lakimuutosten vaikutus konsernitilinpäätöksen laatimiseen Tutkimusongelmana oli selvittää miten muuttunut lainsäädäntö on vaikuttanut konsernitilinpäätösten laadintaan. Pääosin lainsäädäntö ei vaikuttanut kirjanpitoon tehtäviin kirjauksiin. Lain tuomat muutokset koskivat laatimisvelvollisuutta, tuloslaskelma- ja tasekaavoja sekä konsernin liitetietovaatimuksia. Lakimuutokset vaikeuttivat opinnäytetyön tekemistä, sillä kesken opinnäytetyöprosessin kirjanpitolautakunta julkaisi päivitetyn ohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Useita uuden lain mukaisia konsernitilinpäätöksiä ehdittiin laatia ennen kuin kirjanpitolautakunta ehti julkaista päivitetyn ohjeen. 4.6 Johtopäätökset Toimeksiantajana toimivalla Rantalainen Oy Lahdella työskentelee noin 40 kirjanpitäjää. Konsernitilinpäätöksen laatimiseen laaditusta ohjeesta on tarkoitus olla apua heidän tilinpäätöksien laatimisessa. Kirjanpitolautakunta on laatinut erittäin hyvät ja kattavat ohjeet konsernitilinpäätöksien laatimiseen, mutta monesti näiden lukeminen jää vähälle siitä syystä, että ne on niin yksityiskohtaisesti ja tarkasti kerrottu. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi ohje, jossa on pääpiirteet. Erityisstapauksissa kirjanpitäjän tulee etsiä lisää tietoa esimerkiksi kirjanpitolautakunnan laatimista yleisohjeista. Jokaisessa konsernitilinpäätöksessä on omat erityispiirteensä ja on todella tärkeää, että kirjanpitäjä osaa soveltaa ohjetta. Kirjanpitäjän on osattava tilinpäätöstä laadittaessa tunnistaa nämä erityispiirteet ja käsitellä niitä lain vaatimalla tavalla. On huomattava, että tilinpäätöstä laadittaessa tulee ottaa kokonaisuus huomioon ja miettiä miten tämä vaikuttaa laatimiseen. Taloushallinnon asiantuntija - Konsernitilinpäätöksen laatiminen. Konsernitilinpäätöksen erityiskysymykset - 2. Sisäiset katteet, keskinäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuus Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus. » Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 ». Emoyhtiö on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen, jos se on joko 1) osakeyhtiö; 2) avoin..

NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2018 31.12.2018 1 Konsernitilinpäätöksen laadinnan ohjeet Case Rantalainen Oy Lahti LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2017 Anu Mustonen Последнее слово (2017). The Last Word (original title). IMDb's 2017 Winter Movie Guide. a list of 32 images updated 2 weeks ago

Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon - konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat säännökset ja konsernitilinpäätöksen laatimisen laajuus. - laadintaperiaatteet ja käytännön toteutus. - sisäisten erien vähentäminen (mm. sisäinen..

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Tässä ajankohtaisessa online-seminaarissa käydään läpi myös konsernitilinpäätöksen laatimiseen kohdistuneet lakimuutokset sekä kerrataan sen laatimisen perusperiaatteet ja käytännön vinkit Триллер, фэнтези. Режиссер: Миранда Харкорт, Стюарт МакКензи. В ролях: Тимоти Сполл, Мелани Лински, Люси Лоулесс и др. Шестнадцатилетняя Лора живёт со своей матерью и младшим братом Джако в трущобах, на задворках у полуразрушенной церкви в Новой Зеландии Vuosikatsaus sisältää toimitusjohtajan tervehdyksen, hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen (IFRS), emoyhtiön tilinpäätöksen (FAS) ja tilintarkastuskertomuksen 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2015 ISBN 978-952-293-381-2 (pdf) 4. tarkistettu painos ISBN Hallitus hyväksyi konsernitilinpäätöksen julkaistavaksi 3.2.2016. Lemminkäinen Oyj:n tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta.. 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

2.4. Jaksotus Jaksotuksessa kohdistetaan menot ja tulot suoriteperusteisesti tilikausille. Tulot tuotoiksi niille tilikausille, joilla tulo on ansaittu. Menot niille tilikausille kuluksi, joilla niitä Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja. Aika 14.11.2017 Paikka Teknologiateollisuus ry, Helsinki Saavuit uudelle sivustollemme Internet Explorer selaimella. Valitettavasti uusi sivustomme ei näy virheettömästi tällä selaimella. Kehitämme sivustoamme parhaillamme parantaaksemme sen näkyvyyttä myös Internet Explorerin käyttäjille.

15 10 valtioilla tarkoitetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017, 10.) 3.2 Konsernitilinpäätökseen yhdistelemisvelvollisuus Pääsääntö on, että konsernitilinpäätökseen yhdistellään kaikki konsernin tytäryhtiöt. Tytäryhtiö voidaan jättää yhdistelemättä, jos se on tarpeetonta konsernin toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta. Yhdistelemättä jättämisessä tulee ottaa huomioon varovaisuuden periaate ja sitä voidaan soveltaa suppeammin tappiollisiin tytäryrityksiin kuin voittoa tuottaviin. Myös lyhytaikaiseen omistukseen tarkoitetut tytäryhtiöt voidaan jättää yhdistelemättä, mikäli ne on hankittu tarkoituksena luovuttaa edelleen. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017, 14.) Tytäryhtiö voidaan jättää myös yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen jos sen laatimista varten tarpeellisia tietoja ei ole mahdollista saada tilinpäätöksen laatimiselle säädetyssä määräajassa tai tietojen saaminen edellyttäisi kohtuuttoman suuria menoja. Merkittävät ja pitkäaikaiset rajoitukset emoyhtiön vaikutusvallan käytössä tytäryhtiössä voivat myös olla syynä yhdistelemättä jättämiselle. (Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2017, 14.) 3.3 Konsernin kirjanpito tilikauden aikana Konserniyrityksissä kirjanpito tilikauden aikana toteutetaan samalla tavalla kuin muissakin yrityksissä. Tilinpäätöksen laatimista helpottaakseen on kuitenkin syytä kirjata eri tileille konserniostot ja myynnit, jotta tilinpäätöksen laatiminen olisi helpompaa. Myös saamiset ja velat konserniyritysten kesken on syytä kirjata omille tileilleen, jotta nämä on tilinpäätöshetkellä helppo löytää. Konserniyrityksille voidaan myös perustaa kirjanpitoon omat kustannuspaikat, jolloin saadaan kirjanpito-ohjelmasta tulostettua tuloslaskelmat kustannuspaikoittain ja näin eliminointien tekeminen tilinpäätösvaiheessa on yksinkertaisempaa. Kustannuspaikkojen perustaminen konserniyrityksille on kannattavaa erityisesti siinä tilanteessa kun konserniyritysten kesken laskutetaan useisiin eri tiliryhmiin kuuluvia kuluja, kuten esimerkiksi vuokria, puhelinkuluja, hallintokuluja, ostoja jne. Chevrolet Traverse Redline '2017-pr 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja aiheen rajaukset Tutkimusmenetelmät ja aineisto Tutkimuksen rakenne 4 2 KONSERNIN MÄÄRITELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ Emo- ja tytäryhtiöt Määräysvalta konsernissa Kirjanpitolaki Osakeyhtiölaki 8 3 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPROSESSI Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus Konsernitilinpäätökseen yhdistelemisvelvollisuus Konsernin kirjanpito tilikauden aikana Konsernitilinpäätöksen laatiminen Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi ja konserniliikearvo Konsernin sisäisten tapahtumien eliminointi Sisäisten katteiden eliminointi Vähemmistöosuuden erottaminen Ulkomaisen tytäryhtiön yhdisteleminen Varojen jako konsernissa Konsernitilinpäätösnide 20 4 CASE RANTALAINEN OY LAHTI Rantalainen Oy Lahti Ohje konsernitilinpäätöksen laatimiseen Ohjeen rakenne Ohjeen käytettävyys Lakimuutosten vaikutus konsernitilinpäätöksen laatimiseen Johtopäätökset 25 5 YHTEENVETO 26 LÄHTEET 2831 26 5 YHTEENVETO Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa konsernitilinpäätöksen laatimisohje Rantalainen Oy Lahden kirjanpitäjille ja tutkimusongelmana oli selvittää miten muuttunut lainsäädäntö vaikuttaa konsernitilinpäätösten laatimiseen. Konsernitilinpäätöksen laatimisesta määritellään pääsääntöisesti kirjanpito- ja osakeyhtiölaissa sekä pien- ja mikroyritysasetuksessa. Kirjanpitolain muutos vaikutti suurimmalta osin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen ja liitetietoihin. Konsernitilinpäätös on aiheena erittäin laaja ja tämä tutkimus käsittelee vain pientä osaa. Tutkimuksen tuloksena saatu ohje laadittiin ajatellen, että sen avulla kirjanpitäjä voi laatia pienen tai keskisuuren yrityksen konsernitilinpäätöksen. Kaikkia erityistilanteita ei ohjeessa käsitelty, koska konsernitilinpäätöksen laatimisessa on hyvin paljon poikkeustilanteita. Näiden kaikkien käsitteleminen työssä on mahdotonta. Lähdeaineistona opinnäytetyössä käytettiin alan kirjallisuutta, kirjanpitolautakunnan yleisohjeita sekä eri lakeja, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksen laatimiseen. Haastavaa oli, että sellaista alan kirjallisuutta ei oikeastaan ollut löydettävissä, jotka olisi kirjoitettu kirjanpitolain uudistumisen jälkeen. Alan kirjallisuutta oli siis tutkittava erittäin kriittisesti ja mietittävä jokaista kohtaa päteekö tämä edelleen kirjanpitolain uudistumisen jälkeen. Oman haasteensa opinnäytetyön tekemiseen toi se, että kirjanpitolautakunta julkaisi päivitetyn ohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta vasta maaliskuun 2017 loppupuolella. Opinnäytetyön tekeminen vei aikaa noin 5 kuukautta. Haastetta opinnäytetyön valmistumiseen teki kiireinen tilinpäätösaika tilitoimistossa. Opinnäytetyötä aloittaessa tavoitteena oli haastatella muutamia kirjanpitäjiä, jotka laativat tänä keväänä ensimmäisiä tilinpäätöksiä uuden kirjanpitolain mukaisesti. Kiireisen ajan vuoksi tämä ei kuitenkaan onnistunut, syksy olisi ollut ihanteellisempaa aikaa opinnäytetyön tekemiseen sillä silloin kirjanpitäjillä olisi ollut enemmän aikaa perehtyä työhön. Henkilökohtaisena haasteena oli yrittää sovittaa aikatauluihin erittäin kiireinen tilinpäätöskevät ja konsernitilinpäätösten laatimiseen perehtyminen. Konsernitilinpäätöksien laatimiseen perehtyminen vei mukanaan ja oli erittäin mielenkiintoista. Aiheesta teki mielenkiintoisen erityisesti se, että siinä oli haastetta ja paljon uutta tietoa. Mielekkyyttä työn tekemiseen toi tieto siitä, että tutkimuksen aikana tuotettu ohje

 • Is rss.
 • Heilutaan guitar tab.
 • Miten tartuntatauteja ehkäistään.
 • Omenamehun puristaminen.
 • Työ ei enää kiinnosta.
 • Kääpiöhamsteri wikipedia.
 • Kuolleenmeren suola kosmetiikka.
 • Judo lapsen harrastuksena.
 • Call of duty ww2 xbox one kod.
 • Årskalender 2017.
 • Matsucon oulu.
 • Muurimestarin kotihoito.
 • Chisu tie sanat.
 • Kreikan matkat syyskuussa.
 • Mountainbiking stuttgart.
 • Rasvaimun jälkeen turvotus.
 • Autopesu kuninkojankaari.
 • Get acrobat reader.
 • Valmiin maksalaatikon tuunaus.
 • Baby jogger city mini 4.
 • Siirrä kolmea tikkua.
 • Marseille sää maaliskuu.
 • Käytettyjä myymäläkalusteita helsinki.
 • Roba 2017.
 • Ilmastoinnin puhdistus oulu.
 • Ed sheeran.
 • Pikku delfiinit kokemuksia.
 • Surkastumat evoluutio.
 • Mercedes benz huppari.
 • Bmw huolto porvoo.
 • Tsarodej labrador.
 • Playstation 3 käytetty gamestop.
 • Tuuma mm taulukko.
 • Suomen mielisairaalat.
 • Mistä piippu.
 • Kalevala koru aurinkoleijona korvakorut.
 • Skeleton accidents.
 • Orion betelgeuze.
 • Flakka suomessa.
 • Lamisil imetys.
 • Sihteeri ps nuoret fi.