Home

Jälkitullaus

Tullivarastoinnin ilmoitukset annetaan sähköisesti. Verkkoseminaari UTK UTU asiakasprojekti

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella Clearance space — Clearance Clear ance (kl[=e]r ans), n. 1. The act of clearing; as, to make a thorough clearance. [1913 Webster] 2. A certificate that a ship or vessel has been cleared at the customhouse; permission to sail. [1913 Webster] Every ship was subject… …   The Collaborative International Dictionary of English

Tullinoikaisu - jälkitullaus Eduskunnan kirjasto - Selma Eduskunnan

Tullivelan syntyessä mahdollinen jälkitullaus suoritetaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti paitsi jos tullivelka on syntynyt ennen liittymistä. Tällöin uusi jäsenvaltio suorittaa jälkitullauksen omaan.. Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa sittenhän siitä pitäisi tehdä jälkitullaus. Klikkaa laajentaaksesi... Jos taas paketti ei jää tulliin, vaan saat sen ilman maksuja, niin sittenhän siitä pitäisi tehdä jälkitullaus

Uudenmaan LO 8.10.1998 837/7 - Hallinto-oikeuden päätöksiä - FINLE

• jälkitullaus :n tullianalyysi: kokonaiskuva Tulliin liittyvästä toiminnasta Tullianalyysin avulla saatte kokonaiskuvan yrityksenne tuontimääristä ja maksetuista tulleista. Tunnistatte riskit ja vältytte aiheettomilta Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express Asiakastyytyväisyyskysely 2017 Tulliselvitys Kyselyn toteutus Kysely oli avoinna 9.10.-3.11.2017 Linkki lähetettiin sähköpostitse ja Tulliselvityksen uutiskirjeen mukana Kohderyhmät kauppa, teollisuus, 9 9 työn edetessä. Tutkimukseen osallistuvien yrityksen määrä (5) vaikutti myös tämän tutkimusmenetelmän valitsemiseen. Koska tutkimukseen osallistuu vain viisi huolinta-alan yritystä, tutkimus ei esimerkiksi voi olla kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Aineisto kerätään kahdella eri tavalla: haastattelulla sekä kyselylomakkeella. Haastattelut suoritetaan huolintayrityksissä paikan päällä. Haastatteluun on laadittu valmiiksi keskustelua johdattelevia kysymyksiä, joita esitetään jokaisessa haastateltavassa yrityksessä. Kysymyksiä on laadittu etukäteen, jotta jokaisesta yrityksestä saataisiin vertailukelpoisia tietoja. Jokainen haastattelu etenee kuitenkin omalla painollaan. Jokainen haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan. Yritykset, joita ei paikan päälle pääse haastattelemaan, vastaavat kyselylomakkeeseen, jossa on samanlaisia kysymyksiä kuin haastattelussa. Kyselylomakkeen avulla pyritään saamaan vastauksia kysymyksiin, joihin haastatteluillakin saadaan, ne eivät kuitenkaan aina ole yhtä monipuolisia kuin haastattelut. Kyselylomakkeet lähetetään yrityksille sähköpostitse. Kyselylomake laaditaan teoria osuutta tehdessä, jolloin kysymykset muokkautuvat ja elävät työn edetessä. Tutkimuksen yrityksiä sekä kyselylomakkeen aiheita tarkastellaan lähemmin kappaleessa 5: tutkimustulokset. 3 HUOLINTA Kansainvälinen huolintajärjestö FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) määrittää huolinnan ja logistiikka palvelun seuraavasti: Palvelu, joka liittyy jollain tavalla tavaran kuljettamiseen, lujittamiseen, varastointiin, pakkaamiseen, käsittelyyn tai jakamiseen, apu- ja neuvontapalveluiden tarjoamiseen, mukaan lukien tulli- ja veroasiat, tavaran ilmoittaminen virallisiin tarkoituksiin, tavaroiden vakuutuksien hankkimiseen, maksujen keräämiseen sekä tavaroihin liittyvien asiakirjojen hankkimiseen. Huolintaan sisältyy myös logistiikkapalveluja, joissa on nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa yhdistettynä tavaran käsittelyyn, kuljetukseen sekä varastointiin, pääasiassa tietoa koko toimitusketjun hallinnasta. (FIATA s.a.)

Tullivarastoinnin ilmoittaminen sähköistyy Tullivarastoinnin verkkoseminaari Toukokuu 2018 Keskeiset muutokset Tullivarastointi sähköiseksi vuoden 2019 aikana Netti-ilmoittaminen mahdollistuu maaliskuussa Mikä muuttuu tulliselvityksessä 2017-2020? Verkkoseminaari 17.5.2017 UTK UTU Asiakasprojekti Uudistettu unionin tullikoodeksi, UTK Tavoitteet: SSS: Simplicity, Service, Speed Lainsäädännön muutoksia tullimenettelyihin, Sähköinen Express Import -palvelu opas vastaanottajalle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi. Express Clearance — Clear ance (kl[=e]r ans), n. 1. The act of clearing; as, to make a thorough clearance. [1913 Webster] 2. A certificate that a ship or vessel has been cleared at the customhouse; permission to sail. [1913 Webster] Every ship was subject to seizure …   The Collaborative International Dictionary of English

Jälkitullaus: tuoreimmat. Suomelle miljoonamätkyt asekaupoista. Suomi joutuu maksamaan jättimäiset jälkitullit vuosituhannen vaihteeseen ajoittuvista asekaupoistaan EUROOPAN YHTEISÖ 6 MÄÄRÄMAAN KAPPALE 2 Lähettäjä/Viejä Nro Yang Mei Electronic Ltd Export Str. 143 Yang Mei Thailand 8 Vastaanottaja Nro Elektroniikka Oy Vastuskatu 12 00140 Helsinki 14 Ilmoittaja/Asiamies 16 16 Jokaisella tavaralla on oma tullinimike eli tullitariffi. Tullitariffi kertoo tuotavan/vietävän tavaran rajoitukset, tuontikiellot sekä tavarasta kannettavan tullin määrän (Tavaran tullinimike s.a). Kaikki jäsenmaat omaavat samat tullitariffit. TARIC on kyselyohjelma, josta tullitariffit löytyvät ja johon niitä päivitetään. (Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry 2005, 127.) Tullinimike.fi on palvelu, josta ulkomaankaupan parissa työskentelevä, voi helposti löytää tullinimikkeitä ja niihin liittyvää tietoa. Palvelu on tarkoitettu viennin ja tuonnin asiantuntijoille ja se on maksullinen. Palvelusta löytyy myös tavarahakemisto, jonka avulla palvelun käyttäjä löytää oikean päänimikkeen. (Tullinimike s.a.) Sekä sisäkaupan tilastoinnissa, että ulkokaupan vienti-ilmoituksessa tarvitaan CN-nimikkeistöä. CN eli Combined Nomenclature on Euroopassa toimivan yhteisön käyttämä yhdistetty nimikkeistö. Nimikkeistöt ovat 8-numeroisia. (CNnimikkeistöt s.a.) CN-nimikkeistö on luokittelustandardi, jota käytetään pääsääntöisesti suomen ulkomaankaupan tilastoinnissa (Nimikkeistöt ja luokitukset s.a). Tariffikiintiö tarkoittaa alennettua tullia tai tullittomuutta, joka on myönnetty tavaran tiettyyn tuontimäärään tietyksi ajaksi. Kun tavaran tariffikiintiö on täyttynyt, saa tavaraa edelleen tuoda, mutta siitä on maksettava tullimaksut. On WTO:n tariffikiintiöitä, EU:n omia tariffikiintiöitä sekä autonomisia tariffikiintiöitä. (Tariffikiintiöt s.a.) 4.4 Tullimenettelyt Tullimenettelyt ovat tavaran tullauksessa käytettäviä käsittely- ja toimitustapoja. Tullimenettelyjä on erilaista, kuten EU:n menettelyt ja kansalliset menettelyt. EU:n menettelyihin kuuluu esimerkiksi tavarana luovutus sekä tullivarastoinnissa olevan tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen. Kansallisiin menettelyihin sen sijaan kuuluvat esimerkiksi kuljetusvälineet, kontit ja kuormalavat. Jokaisella menettelyllä on oma koodinsa, esimerkiksi kontin koodi on D02 ja yllä mainitun tavaran luovutuksen koodi on (Tullimenettelyt Tuonti-ilmoituspalvelussa s.a.) Tässä opinnäytetyössä keskitytään ja käsitellään tarkemmin käytetympiä tullimenettelyjä. Näitä ovat luovutus vapaaseen liikkeeseen, vienti ja passitukset. Työssä tuodaan lyhyesti esille myös muita yrityksissä käytettäviä tullimenettelyjä. Opinnäytetyössä tarkasteltujen tullimenettelyiden lisäksi on myös har-

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Tavaranhaltijaksi eli velalliseksi ei ilman suostumusta - KPMG Finlan

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa KHO:n mukaan ketään ei voida merkitä tavaranhaltijaksi eli velalliseksi ilman tämän omaa suostumusta. Helsingin hallinto-oikeus katsoi ensivaiheessa, että jälkitullaus voitiin tässä tapauksessa kohdistaa.. Jos alkuperäselvitys todetaan vääräksi, tulee siitä maksaa täysi jälkitullaus. (Melin 2011, 110.) EU:lla on myös erityissopimuksia kaupankäynnistä kehitysmaiden kanssa

Euroopan unioni

 1. 1 6 A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 3 Lomake 4 Tavaraluett. LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE MÄÄRÄMAAN KAPPALE 38 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä/saavuttaessa
 2. ..annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1854/89 3 ja 5 artiklassa säädettyjä määräaikoja, mikäli jälkitullaus on suoritettu asetuksen (ETY) N:o 1697/79 2 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa
 3. Jälkitullaus on muuten mahdollinen. Click to expand..
 4. alle..
 5. ..12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (sellaisena kuin se oli voimassa vuonna 1992) (EYVL L 302, s. 1) 221 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkinta — Tuonti- tai vientitullien jälkitullaus..

Virhe: Viennin ABC 2.5.2019 Tuula Nummila Miksi kansainvälistyä? Imutekijöitä: markkinoiden suuruuden tarjoamat mahdollisuudet mahdollisuus kausivaihteluiden tasaamiseen ainutlaatuiset tuotteet -> kysyntä vahva 15 15 SAD-lomake on yhtenäisasiakirja, jota käytetään tuontitullauksessa tulliilmoituksena. Tätä ilmoitusmuotoa käytetään yleisimmin silloin, kun tavaraa tuodaan kolmansista maista Suomeen. (Suomen huolintaliikkeiden liitto ry 2005, 162.) SAD-ilmoitusta käytetään vain poikkeustapauksissa passituksessa ja viennissä. (Tullialan lyhenteitä s.a.) Katso-tunniste ja MRN Katso-tunniste on ilmainen käyttäjätunnus, joita yritykset voivat käyttää eri sivustoja käyttäessä esimerkiksi tullin sekä veroviraston-sivuilla. Kun yritys on kirjautunut Katso-tunnisteen käyttäjäksi, voi yritys helposti tehdä Katsotunnuksillaan verkkoon, se voi helposti käyttää hyödyksi jo aiemmin täyttämiään lomakkeita uusien tekoon. (Tullialan lyhenteitä s.a.) MRN tarkoittaa eri ilmoituksiin annettua viitenumeroa (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2010, 8). Tulli antaa viitenumeron sen jälkeen, kun se on hyväksynyt tulli-ilmoituksen. Viitenumero myönnetään vienti- sekä passitusilmoituksille. MRN-viitenumeron avulla lähetystä on helppo jäljittää ja sen kulkua seurata. (Tullialan lyhenteitä s.a.) NCTS ja ELEX NCTS on järjestelmä, jossa voi kätevästi hoitaa passituksia (passitusjärjestelmä). Järjestelmässä tulli-ilmoitus voidaan antaa kahdella eritavalla: EDIsanomalla, joka toimii sähköisesti tai sitten paperisella SAD-lomakkeella, joka kuitenkin tehdään vain poikkeustapauksissa. (Tullialan lyhenteitä s.a.) ELEXillä tarkoitetaan Suomen tullilaitoksen vienti-ilmoitusjärjestelmää. Järjestelmässä vienti-ilmoitukset hoidetaan sähköisesti. (Suomalais-venäläinen kauppakamari 2010, 8) ELEX-järjestelmässä voidaan hoitaa myös Saapuminen poistumispaikalle-ilmoitukset. ELEXiä voi käyttää niin tunnistautunut kuin tunnistautumaton ilmoittaja. (Valitse sopiva asiointitapa s.a.) Tullitariffit

N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Mikä muistikortti? sivu 6 Kameralaukku

 1. Intrastat-tiedonantorasite 2008 1 1 Tutkimuksen toteuttamiseen ovat osallistuneet Timo Koskimäki, Olli-Pekka Penttilä, Tiina Sévon ja Terttu Tähtivaara Tullihallituksen tilastoyksiköstä. 1(6) Sisällys:
 2. Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai
 3. AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta
 4. sopimuksella ja

Tilannekatsaus tulli-ilmoittamisen uudistamiseen. Tullivarastoinnin verkkoseminaari Toukokuu 2018

18 Passitus Passitus on tullikäytänne, jonka tarkoituksena on helpottaa kansainvälistä kauppaa sekä tavarankuljetuksia. Tuote toimitetaan tullin valvonnassa aina lähtötullista sen määrätulliin. Passituksen vaatimuksena on, että toimitettavasta tavarasta annetaan vakuus, jonka tulisi kattaa esimerkiksi tullimaksut sekä verot. On myös poikkeamia, joissa vakuutta ei ole välttämätöntä antaa, esimerkiksi silloin, kun tavaraa toimitetaan ilmateitse tai putkijohdoissa. (Melin 2011, 263.) Passituksessa käytetään myös koodeja, jotka vastaavat erilaisia passituksia. Tällaisia koodeja ovat T1-passitus, T2-passitus sekä T2F-passitus. T1- passitus on tarkoitettu passitukseen, jossa EU:n ulkopuolelta tuodaan tuotteita, joita ei ole tullattu. T1-passitusta käytetään myös, EU:n sisällä siirrettäviin ei tullattuihin tuotteisiin. (Passitus s.a.) T2-passitus tarkoittaa EU:n sisällä tehtävää passitusta, yhteisötavaran kuljetusta EU:sta yhteiseen passitusmaahan. T2F-passitusta sen sijaan käytetään, kun yhteisötavaraa kuljetetaan EU:n tullialueelle, mutta ei siihen kuuluvalle veroalueelle esimerkiksi Ahvenanmaalle. (Passitus s.a.) Passituslajeihin kuuluvat vielä TIR-carnet-passitukset sekä ATA-carnetpassitukset (Melin 2011, ). TIR-carnet ta hyödynnetään silloin, kun yhteisötavaraa tai tullaamatonta tavaraa halutaan kuljettaa toiseen TIRsopimus maahan (sijaitsee EU:n ulkopuolella). Menettelyä voidaan siis käyttää vain maissa, jotka ovat liittyneet TIR-sopimukseen. Vain hyväksynnän/luvan saanut kuljetusliike voi TIR-carnet ta käyttää. Suomessa luvan myöntää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. TIR-carnet n tehtävänä on turvata tavaran toimitus keskeytyksettä määränpäähän tullinvalvonnassa. (Passitus s.a.) ATA-carnet-asiakirjaa tarvitaan silloin, kun ei-kaupallista tavaraa tuodaan väliaikaisesti sellaisiin maihin, jotka ovat liittyneet tullinyleissopimukseen. Väliaikaisella tavarantuonnilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi näyttelyihin tai messuille tuotavaa tavaraa. ATA-carnet sopimusta Suomesta voi hakea Keskuskauppakamarilta. ATA-carnet ta voidaan hyödyntää myös passitusasiakirjana, jos Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen 19 19 tavara tuodaan sellaisen maan kautta, jossa sitä ei maahantuoda väliaikaisesti. (Passitus s.a.) Vienti Kun tavaraa viedään EU:n ulkopuolella, on siitä tehtävä vienti-ilmoitus (Melin 2011, 93). Vientiä varten on luotava pakkauslista, kauppalasku sekä alkuperätodistus, jos se on tarpeen (Suomen huolintaliikkeiden liitto ry 2005, 253). Vienti-ilmoituksesta vastuussa on itse viejä, joka voi valtuuttaa esimerkiksi huolitsijan hoitamaan ilmoituksen puolestaan (Melin 2011, Ulkomaankaupan menettelyt, 93). Jokainen ilmoitus tulee tehdä sähköisenä: Internetilmoituksena tai sanomana (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2010, 9). EU:n sisäisessä viennissä puolestaan ei vienti-ilmoitusta tarvitse, mutta Intrastat- ilmoitus tulee antaa, jos viennin arvo on vuodessa korkea (Melin 2011, 93). Suomessa vienti-ilmoitus tehdään Suomen tullin sähköiseen järjestelmään. Vienti-ilmoitus tulee tehdä ennen kuin tavara lähtee kotimaasta. Tulli vastaa vienti-ilmoitukseen joko hyväksyvällä tai hylkäävällä sanomalla. Lähetyksen vientisaatekirjaan merkataan MRN-numero eli seurantanumero, jolla lähetystä voidaan helposti seurata sähköisesti. Kun tulli-ilmoitus tehdään vientiin, tulee siinä olla erilaisia tarvittavia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi lähetysmaan sekä määrämaan koodit, MRN-numero, tavaran bruttopaino sekä nettopaino, ilmoitustyyppi sekä tavaran tilastoarvot. (Melin 2011, ) Muita tullimenettelyjä Muita tullimenettelyjä ovat esimerkiksi tullivarastoinnissa olevan kauppatavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen sekä sisäinen ja ulkoinen jalostus (Tullimenettelyt Tuonti-ilmoituspalvelussa s.a). Tullivarastoinnissa tarvitaan jälleenvienti-ilmoitus, jos tavara jälleenviedään kolmansiin maihin. Tullivarastot luokitellaan yksityisiin sekä yleisiin tullivarastoihin. Varastoiden välisessä siirtelyssä ei erillistä lupaa tarvita. (Asiakastiedote 2016.) Sisäisellä jalostuksella tarkoitetaan sellaista tavaraa, joka tuodaan kolmansista maista EU:n alueelle, tavaroiden päämääränä on tulla valmistukseen, kor- THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika Suomi English Русский Nurmiselle kuljetettavan tuotteen koko tai määränpään kaukaisuus eivät ole ongelma. Kaikki logistiikka-alan palvelut yhdeltä tiskiltä Nurminen Logistics tarjoaa asiakkailleen kaikki

Asiakastyytyväisyyskysely Tulliselvitys

Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS- Clearance Sale — is a pricing game on the American television game show The Price Is Right . Debuting on the Season 27 premiere on September 22, 1998 (originally indended for September 21), it is played for three prizes, usually valued between $500 and $3,000.… …   Wikipedia Täyttöohje 1 (6) Suomeen rekisteröitynyt yritys hakee lupaa sanoma-asiointiin yritystunnuskohtaisesti ja ulkomaille rekisteröitynyt yritys VATkohtaisesti. Jokainen yritys tarvitsee yleensä vain yhden sanoma-asioinnin Clearance (Medizin) — Clearance bezeichnet in der Medizin das Entfernen einer bestimmten exo oder endogenen Substanz aus einem gegebenen Körpersystem. Diese spezifischen Leistungen werden von verschiedenen Organen erbracht. Bei der renalen Clearance übernimmt die… …   Deutsch Wikipedia Susanne Hakala SÄHKÖINEN VIENTITULLAUS HUOLITSIJAN NÄKÖKULMASTA Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Susanne Hakala Opinnäytetyön nimi Sähköinen vientitullaus

Uskoisin että jälkitullaus onnistuu kun menee ihan tyhmänä tontille ja sanoo että ostinpa tällaisen - puuttuu vaan tullaus moottoripyöräksi. Sinänsä ei haittaa tullin ja alvin kahteen kertaan meneminen.. 7 7 huolintaliikkeen näkökulmasta. Koska täysin samanlaista työtä ei ole tehty, tutkimustulokset tuovat mahdollisesti uutta näkökulmaa aihepiiriin. Huolintaalaan sekä tullauksiin liittyviä artikkeleja sen sijaan löytyy paljon. Koska opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä selvitys juuri huolinta-alan tullauskäytänteistä, ovat huolinta sekä tullaus siis oleellisia osia teoriassa. Huolinta otsikon alla määritellään itse termi huolinta, huolintaliike sekä vielä huolitsijan tehtävät ja velvollisuudet. Työn toinen pääotsikko tullaustoiminta, käsittelee sen sijaan sisä- sekä ulkokauppaa, tullaukseen liittyviä lyhenteitä, tullimenettelyjä sekä miten tulli-ilmoituksia tehdään ja mitä asiakirjoja niihin liittyy. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen opinnäytetyössä siirrytään tutkimusosuuteen. Tässä osuudessa pureudutaan tarkemmin tutkimukseen, esitetään tutkimustulokset sekä analysoidaan tutkimustuloksia. Tutkimuksessa pyritään esittämään tulokset lukijalle mahdollisimman laajasti, joten tulokset käydään ensin yrityskohtaisesti läpi, jonka jälkeen niitä tarkastellaan yhteisesti. Opinnäytetyön lopussa esitellään vielä omassa kappaleessa johtopäätökset johon sisältyy omaa pohdintaa. Johtopäätöksissä on tarkoitus tuoda esille se, toteutuivatko työn tavoitteet, minkälaisia päätelmiä tuloksista voi tehdä sekä onko työ luotettava. Pohdinta osuudessa sen sijaan käydään läpi työn aikataulua ja toteutuiko se, tärkeimpiä huomioita koko tutkimuksesta sekä jatkotutkimus ideoita. 2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Tässä luvussa alustetaan opinnäytetyön lähtökohtia. Kappaleessa esitellään, mikä tutkimusmenetelmä on kyseessä ja millaisia pääpiirteitä tutkimusmenetelmä sisältää. Osiossa esitetään myös opinnäytetyön tutkimusongelmat, jotka tässä työssä on muotoiltu tutkimuskysymyksien muotoon. Opinnäytetyön aihe rajataan, jotta työ ei lähde paisumaan ja jotta se ei menetä päätarkoitustaan. Tässä osiossa kerrotaan myös aineiston hankinnasta, millä keinoin se tapahtuu, missä se tapahtuu ja miksi se tapahtuu juuri sillä tavalla. Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976 32 MyDHL+ PIKAOPAS Helppo, nopea, tehokas ja yksinkertaisesti uskomaton. DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL Express (Finland) Oy Tullimiehentie 10 01530 Vantaa Käyttäjätuki: fi.ecom@dhl.com Katso-tunnistautumisen muutos Visma Fivaldi 22.10.2019 1(9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Katso-tunnistautumisen muutos Fivaldissa... 2 2.1 Varmenteen olemassaolon tarkistaminen... 3 2.1.1 Tilitoimiston

Selvitys huolinta-alan yritysten tullaustoiminnasta

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto... Jos lehti tulee Norjasta kotiin asti, on sille tehtävä jälkitullaus kirjepostin kautta :D Tästä tulee hauskaa! Tilataan jokainen esim. 4 euron lehti Norjasta ja laitetaan sitten kirjepostissa vapaamuotoinen..

ILMOITUS TUOJILLE Lasikuidusta valmistettujen - VLEX 58301567

Kun jälkitullaus suoritetaan edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi, velan.. 27 Yritys V Yritys V:stä kyselyyn vastasi logistiikkapalveluiden palvelujohtaja. Yrityksen henkilöstö määrä on 55, josta 16 on huolitsijaa ja liikenteenhoitajaa. Muuta henkilöstöä yrityksessä on varastotyöntekijät, myyjät, hallintopalvelut, ylin johto, IT sekä sisäisen myynnin osasto. Pääsääntöisesti yritys hoitaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkuuksia vuosisopimuksella, mutta joitain kertaluontoisia asiakkaita on. Yritys hoitaa niin kotimaan liikennettä, sisäkauppaa sekä ulkokauppaa. Yritys hoitaa sisäkaupan Intrastat-tilastointia. Yrityksen tullimenettelyihin kuuluu vienti, jälleenvienti, väliaikainen vienti, tuonti, väliaikainen tuonti, sisäinen ja ulkoinen jalostus sekä passitukset (T1, T2 sekä TIR). Yrityksen käytössä on juuri heille räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, jossa kaikki tulli-ilmoittaminen tapahtuu. Taloushallinto- sekä kirjanpito-ohjelmat on integroitu järjestelmään, jolloin tieto välittyy helposti ohjelmien välillä. Yrityksellä on ennen suorasanoma-asiakkuutta ollut sanomaoperaattori, tällöin tiedon kulku huomattavasti hitaampaa. Yrityksellä on aikeena saada uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka myötä jotkin toiminnot automatisoituvat sekä mahdollisuus robotiikkaan Yritys W Kyselylomakkeeseen vastasi yrityksen tulli- ja viranomaisasioiden asiantuntija. Yrityksessä työskentelee 46 henkilöä, joista 36 on huolitsijoita. Muu henkilöstö jakautuu päälliköihin, ylimpään johtoon sekä asiantuntijoihin. Yrityksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti pitempiaikaisia vuosisopimusasiakkaita, mutta yritys hoitaa myös satunnaisia keikkoja. Asiakkaista yli puolet on kotimaisia, mutta yrityksellä on myös ulkomaisia asiakkaita. Pääsääntöisesti yritys hoitaa ulkokauppaa, mutta myös jonkun verran sisäkauppa ja kotimaan liikennettä. Tullimenettelyistä yritys hoitaa vientiä, tuontia, T1-passituksia, TIR-passitukset, AREX:ia, väliaikaista varastointia sekä tullivarastointia. Yritys hoitaa myös sisäkaupassa tuonnin intrastat-tilastointia. Yrityksen käytössä on oma huolintaohjelmisto. Ohjelmistossa on omat ikkunat vientiin, tuontiin sekä passituksiin. AREX ja intrastat-tilastointi suoritetaan tullin Internet-sivuilla. Yrityksen ohjelmistossa on oma linkkinsä, josta pääsee yri- T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Euroopan Unionin ulkokaupan tekniikka ja menettelyt - Case: Sirlog Oy Jaana Heijari Liiketalouden koulutusohjelma toukokuu 2006 Tutkintotyön Lupaohje Yksinkertaistetun ilmoituksen lupa tulli.fi 9.5.2017 Uusi ohje Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn,

Varastointi Webinaari 17.5.2017 Menettelyyn asettaminen; nykytila Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus Toimipaikalle / Spakelle Yksivaiheinen menettely Toimijan kirjanpitoon tehtävä merkintä EIR Tavarat katsotaan Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen 8 2.1 Aiheen rajaus ja tutkimusongelma 8 Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää huolinta-alan yritysten tullaustoimintoja. Aihe on rajattu käsittelemään vain huolintayritysten tullaustoimia. Työstä on jätetty ulkopuolelle kansainväliset vienti- ja tuontiyritykset, joilla on oma osasto tullauksen hoitoon. Työssä ei myöskään mainita yrityksiä, jotka ovat ulkoistaneet tullauksensa huolintaliikkeille. Työssä keskitytään pääsääntöisesti kolmeen tullimenettelyyn, jotka ovat: vienti, passitus sekä luovutus vapaaseen liikkeeseen (tuonti). Aiheen ulkopuolelle on jätetty myös eri kuljetusmuodot sekä niihin liittyvät mahdolliset yksityiskohdat. Työ pitää siis sisällään vain huolintayritykset, tullimenettelyt sekä heidän tapansa hoitaa jokapäiväisiä yleisiä tullaustoimintojaan. Työn tutkimustehtävänä on haastattelujen sekä kyselyn avulla kartoittaa vaihtoehtoja, joilla huolintaliikkeet suorittavat päivittäisiä tullauksiaan. Tutkimusongelman selvittämiseen käytetään apuna kahta tutkimuskysymystä, joihin opinnäytetyön tutkimuksen tuloksissa pyritään vastaamaan. Tämän työn kaksi tutkimuskysymystä ovat: Mitä tullimenettelyjä (vienti, tuonti, passitus) yrityksissä tehdään? Millä eri tavoilla huolintayritykset suorittavat päivittäisiä tullaustoimintojaan? Tutkimuksessa vertaillaan tuloksia tutkimuskysymyksiin sekä tutkimukseen, vastaako esimerkiksi tutkimus tutkimuskysymyksiä ja mitä tuloksista voi päätellä. 2.2 Tutkimusmenetelmän esittely sekä aineiston hankinta Tässä opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisen tutkimuksen teossa tutkimusongelma ja kysymykset muokkautuvat lopullisiksi vasta työtä tehdessä. Tutkimusaihe on kuitenkin hyvä rajata, mutta myös antaa sille vapaus mukautua. Ensin tutkimusongelma rajataan, aineisto hankitaan, aineisto käydään läpi ja analysoidaan sekä viimeisenä esitellään tutkimuksesta johtopäätöksiä. Niitä on myös tarkoitus vertailla työn alussa esitettyyn tutkimusongelmaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valikoitui aiheeseen juuri sen vuoksi, että työn tutkimusongelmalla olisi mahdollisuus muokkautua10 10 Huolinta on määritelty myös siten, että jokin yritys tai henkilö on erikoistunut järjestämään varastoinnin ja kuljetuksen rahdin myyjän puolesta. Huolinta kattaa yleensä täyden valikoiman logistisia palveluita kuten sisämaan kuljetusten seurannan, vienti- sekä laivausasiakirjojen valmistelun, varastoinnin, rahtitilan varaamisen, rahtikuluista neuvottelemisen, tavaran lujittamisen sekä rahdin vakuutuksien ja vakuutusvaatimusten hankkiminen. (Rau 2014.) 3.1 Huolintaliike Huolintaliikkeet ovat tärkeä osa kansainvälistä kaupankäyntiä. Kauppiaan on enää mahdotonta olla perillä esimerkiksi eri kuljetusmääräyksistä, verotuksista ja tullaus toiminnoista. Tätä varten ovat huolintaliikkeet. Kauppias voi palkata huolintaliikkeen hoitamaan esimerkiksi kuljetukset, tullaukset, tarvittavat asiakirjat ja varastoinnit puolestaan. Huolintaliikkeiden toimintaa ohjaavat PSYM, Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset. Nämä määräykset pitävät sisällään yleisiä sääntöjä ja määräyksiä huolitsijan tehtävistä, vastuun, maksujen ja kulujen kannosta sekä erimielisyyksien selvittämisestä. Uusin PSYMversio on PSYM (Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry 2005, 22.) Tullivälittäjä Tullausten välittäjä palvelu Huolitsija Kuljetukset Varastointi Lastinhoitaja Yhteistyö asiakkaan ja kuljettajan välillä FLP/3PL Huolitsijan tehtävät Logistiikan lisäarvo palvelut Yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä Tiedonhallinta, asiakkaan informointi lähetyksen tilasta Kuva 1. Huolinnan muuttuminen (Baluch s.a) Huolintaliike ei aina ole ollut niin yksiselitteinen. Huolintaliike ja sen rooli ovat muokkautuneet ajan saatossa. Kuvasta 1 nähdään huolintaliikkeen tärkeimpiä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Jaana Syrjänen TARKOITUKSENMUKAISET TULLAUSKÄYTÄNNÖT Tullausprosessin kehittäminen - Case Scanfil EMS Oy Sievi Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2017 TIIVISTELMÄ clearance sale — ➔ sale * * * clearance sale UK US noun [C] (also clearance [C or U]) COMMERCE ► an event at a store, during which it sells products at a lower price than usual in order to get rid of them: »Save up to 60% on appliances during our storewide… …   Financial and business terms21 21 symällä kauppakielellä. Kauppalaskusta tulee löytyä seuraavia asioita: myyjän sekä ostajan tiedot (nimi, osoite, yhteystiedot), toimitustiedot (aika, kuljetusehdot), maksuehdot, pakkauksen tiedot (määrä, bruttopaino, laji, tilavuus, merkit), hinnat ja alennukset sekä laskun ja tilauksen tiedot (numerot ja päiväykset). (Melin 2011, 89 91, 110.) Proformalasku Proformalaskua käytetään kauppalaskun tilalla, silloin kun tavaran vastaanottajalta ei veloiteta maksua. Proformalasku tulee täyttää kauppalaskun täyttämisohjeiden mukaisesti. Laskusta täytyy tulla ilmi kuitenkin tavaran nimellisarvo sekä syy tavaran maksuttomuuteen, tällainen syy voi olla esimerkiksi tavaran tuonti näyttelyä varten. (Postnord s.a.) Pakkausluettelo Pakkausluettelo on tavaraan liitettävä asiakirja. Se helpottaa tullaustoimintaa ja sen myötä kauppatavaran fyysinen tarkastaminen nopeutuu (Suomalaisvenäläinen kauppakamari 2010, 34). Pakkausluettelo täytetään hyvin samantapaisesti kuin kauppa- ja proformalaskutkin, mutta siihen ei lisätä hintatietoja. Pakkausluettelosta tulliviranomainen näkee siis helposti tarkastaessa esimerkiksi tavaran mitat (pituus, korkeus, leveys), tilavuuden ja bruttopainon, jolloin tietoja ei erikseen tarvitse hakea esimerkiksi kauppalaskusta. (Melin 2011, ) Alkuperäselvitykset/todistukset Kolmansista maista tuotavista tavaroista voidaan vaatia alkuperätodistusta tai selvitystä. Alkuperätodistusta voidaan vaatia esimerkiksi silloin, jos kyseessä on sellainen tavara, jonka tullaus on alhaisempi kuin yleinen tulli tai tulli on nollatulli. (Melin 2011, 110.) Pelkkä yleinen alkuperätodistus ei riitä preferenssikohteluun (alennettuun tulliin). Suomessa alkuperätodistusta voi hakea sähköisesti tai paperisella lomakkeella kauppakamarilta. (Keskuskauppakamari s.a.)

Tulli ym.muut kulut? - URAL ROIKKA keskustelualu

 1. Euroopan unionin toimijoita, jotka ilmoittavat edellä mainittujen tuotteiden alkuperän ja/tai esittävät niistä alkuperäselvityksiä, kehotetaan tästä syystä toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet, sillä kyseisten tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen saattaa johtaa tullivelan syntymiseen tai petokseen ja vaikuttaa siten kielteisesti Euroopan unionin taloudellisiin etuihin. Kun jälkitullaus suoritetaan edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi, velan...
 2. Emma Haapala HUOLINTALIIKKEEN TUONTI- TULLAUSOPAS Oy AHA Logistics Ltd Liiketalous 2014 TIIVISTELMÄ Tekijä Emma Haapala Opinnäytetyön nimi Huolintaliikkeen tuontitullausopas Vuosi 2014 Kieli Suomi Sivumäärä
 3. en ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä
 4. 1 (7) 1. HAKEMUS 2. HAKIJAN TIEDOT Ilmoitetaan haettavan luvan/lupien nimi ja koodi: lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CVA, lupa valtuutetun antajan asemaan eli valtuutukseen unioniaseman
 5. © 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

tullaustodistu

Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen 09 / Nide 02 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 111 392R3649 18.12.92 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 369/ 17 KOMISSION ASETUS ( ETY ) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, lähtöjäsenvaltiossa Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Creationwatchesilta olen löytänyt Seikot edullisimmin ja aika todennäköisesti ei jää tulliin...toki jälkitullaus tehtävä mutta silloin pitäisi 4 työpäivässä olla kotiovella. Ei postikuluja ja Paypal toimii OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010 40 jälkitullaus. • post-clearance. Suomi-Englanti sanakirja > jälkitullaus 6 6 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää suomalaisten huolinta-alan yritysten tullauskäytänteitä. Opinnäytetyön päämääränä on luoda kokonaiskuva erilaisista tullauskäytänteistä ja siitä, kuinka yritykset niitä päivittäin hoitavat. Opinnäytetyö toteutetaan ilman toimeksiantajaa, sillä kyseessä on selvitys, johon osallistuu useampi kuin yksi huolinta-alan yritys. Opinnäytetyö sai alkunsa huhtikuussa 2017 opinnäytetyöstartissa. Siellä oli tarkoitus suunnitella oman alan sekä oman mielenkiinnon mukaan mahdollisia opinnäytetyön aihealueita. Näitä suurempia aihealueita alettiin pilkkoa pienryhmissä yhä pienempiin osiin, joista muovautui tarkempia aiheita. Pienryhmän jäsenet esittivät aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joiden avulla aihetta alettiin muovaamaan hyväksi. Aihe sai alkunsa tehtävän ansiosta sekä tietysti omasta mielenkiinnosta huolintaa sekä tullausta kohtaan. Opinnäytetyön varsinainen kirjoittaminen kuitenkin alkoi vasta syyskuussa. Tullaus on jokapäiväinen asia maailmankaupassa ja se muuttuu koko ajan. Tullaus on arkipäivää kansainvälisille yrityksille, ja monet niistä ovatkin ulkoistaneet tullauksensa huolintaliikkeille. Tulli on erittäin tärkeä laitos Suomen valtiolle. Pelkästään se yksin toi valtiolle veroja 10,8 miljardia euroa vuonna Suurin valmistevero syntyi nestemäisistä polttoaineista, joka oli 3,13 miljardia euroa. (Tulli kantoi valtiolle 10,8 miljardia euroa veroja vuonna ) Myös erittäin ajankohtainen asia brexit vaikuttaa suuresti suomalaisiin yrityksiin ja heidän tullauskäytänteisiinsä. Iso-Britannian kanssa käydyssä kaupassa ennen käytössä olleet Intrastat-ilmoitukset vaihtuvat nyt tulli-ilmoituksiin. Tämän myötä suomalaisille yrityksille aiheutuu lisää kustannuksia miljoonien eurojen edestä. (Brexitistä kymmenien miljoonien lisäkulut suomalaisille yrityksille 2017.) Brexitiä ei kuitenkaan opinnäytetyössä käsitellä, mutta se auttaa ymmärtämään tullauksen ajankohtaisuutta. Aiempaa aivan samanlaista tutkimusta aiheesta ei löydy. Aiheeseen viittaavia töitä sen sijaan on tehty paljon. Esimerkiksi huolintaliikkeille on tehty erilaisia oppaita, kuten tuontioppaita sekä sähköisen vientitullauksen selvityksiä juuri

5 5.2 Tutkimustulosten analysointi JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTAA LÄHTEET LIITE Liite 1. Tutkimuksen kyselylomake14 Tullaukseen liittyvät lyhenteet Tullialaan liittyy erilaisia lyhenteitä. Lyhenteitä käytetään esimerkiksi virallisissa asiakirjoissa, sopimuksissa ja tullinsivuilla. Alan lyhenteiden tunteminen helpottaa ja nopeuttaa tullauksien tekijää. Seuraavaksi avataan käytetyinpiä aiheeseen liittyviä termejä joita ovat AREX, ICS (Import Control System), ITU (Integroitu tulliselvitysjärjestelmä), SAD (Single Administrative Document), Katso-tunniste, MRN (Movement Reference Number), NCTS (New Computerised Transit System), ELEX (Electronic Export System) sekä tullitariffit. AREX ja ICS AREX on tullin hanke, tietojärjestelmä. Tietojärjestelmä hoitaa ilmoitukset, jotka koskevat tavaran saapumista ja poistumista tullialueella. AREXilla on yhteydet myös tullin toisiin järjestelmiin kuten passitusjärjestelmään. (Tullialan lyhenteitä s.a.) AREXista voidaan käyttää myös nimeä turvatietoilmoituspalvelu. Järjestelmässä hoidetaan myös ilmoitus sellaisesta tavarasta, joka väliaikaisvarastoinnin jälkeen uudelleen lastataan kolmansiin maihin. Lyhyesti AREX on saapuvan ja poistuvan tavaran turvatietoilmoittamista. (Turvatietopalvelu (AREX)-etusivu s.a.) ICS on järjestelmä, joka valvoo saapuvaa tavaraa. Järjestelmän kautta annetaan ilmoitus, kun tavara saapuu alueelle. (Tullialan lyhenteitä s.a.) ICSjärjestelmä suorittaa tiedonvälitystä kansallisten tullihallintojen sekä heidän liikenteenharjoittajien välillä. Järjestelmä käsittelee myös kansainvälisiä poikkeamia, turvallisuusriskien kartoitusta sekä jäsenvaltioiden välistä tulosten vaihtoa. (Gov 2012.) ITU-tullaus ja SAD ITU-lyhenne tulee käsitteestä Integroitu tulliselvitysjärjestelmästä (Karhunen & Hokkanen 2007, 230). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki menettelyja toimintatavat kuuluvat sähköiseen luovutus- ja tullauspiiriin (Suomen huolintaliikkeiden liitto ry 2005, 242). Järjestelmä kokoaa yhteen kaikki tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat, sovellukset ja liitteet. (Tullialan lyhenteitä s.a.) OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

no clearance auf finnisc

Huolinta ja toimitusehdot tietoisku 20.1.2020 VETOS- vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella -hanke TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 29.4.2009 1 Alustoimitusilmoitus vienti-ilmoituspalvelussa Lue lisää alustoimituksista: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/alustoimitusmenettely Alustoimitusilmoituksen voi tehdä netti-ilmoituksena Vienti-ilmoituspalvelussa 22 Sähköisen ilmoittamisen asiointitavat Nykyään tulli ilmoitukset tulee suorittaa sähköisesti. Sähköisiä asiointi tapoja on kaksi, jotka ovat sanomapohjainen ilmoittaminen sekä Internet-pohjainen ilmoittaminen. Yrityksen tulee miettiä sopiva vaihtoehtoa juuri heille, olivat he sitten tuonti- tai vientiyritys tai huolintaliike. Valintaa voi vaikuttaa esimerkiksi viennin ja tuonnin määrä. (Suomalais-venäläinen kauppakamari 2010, 9.) Seuraavaksi avataan Sanomapohjainen ilmoittaminen, Internet-ilmoittaminen sekä vertaillaan asiointitapoja. Sanomapohjainen ilmoittaminen Sanomapohjainen asiointi on mahdollista toteuttaa joko suorana sanomaasiointina tai operaattoriyrityksen välityksellä. Operaattoriyrityksen tule olla tullin hyväksymä. Yrityksen on myös mahdollista käyttää näitä kahta myös samanaikaisesti. Suorassa sanoma-asioinnissa yritys voi omasta tietojärjestelmästään lähettää tulli-ilmoituksia (sanomia) suoraan tullin järjestelmään, kun taas operaattoriyrityksen välityksellä sanoma kulkeutuu operaattoriyrityksen kautta tullin järjestelmään. Kaikki sanomailmoitukset tulee olla tullin hyväksymiä. (Sanomapohjainen asiointi tullissa 2016, 6, 14.) Internet-pohjainen ilmoittaminen Internet-pohjaisessa ilmoittamisessa yritys tai henkilöasiakas hoitaa tulliilmoitusten teon suoraan tullin sivuilla. Tulli-ilmoituksen tullin sivuilla voi tehdä tunnistautumaton asioija, tunnistautunut asioija, yritysasioija tai asiamies. Tunnistautumaton asioija tekee tyhjään lomakkeeseen tulli-ilmoituksensa, minkä jälkeen hän hakee jostain Suomen tullin toimintapaikasta luovutuspäätöksen. Sen sijaan tunnistautunut asioija voi tulostaa luovutuspäätöksen suoraan palvelusta. Yrityskäyttäjät sekä asiamiehet eli huolintaliike kirjautuvat palveluun omilla Katso-tunnisteellaan, heidän ei tarvitse aina aloittaa tyhjältä lomakkeelta, vaan he voivat käyttää apunaan jo käyttämiään lomakkeita. (Suomalais-venäläinen kauppakamari 2010, ) Sähköisten asiointitapojen vertailu HN/AN/ES/JM ASIOINTIOHJE 29.06.2016 OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE Hietaseen saapuminen Kaikki tavaran tuojat ja hakijat ilmoittautuvat Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla.

tullipetos - määritelmä - suom

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen Clearance — Clearance. См. Допуск. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал , НПО Мир и семья ; Санкт Петербург, 2003 г.) …   Словарь металлургических терминов Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27 11 11 muutoksia. Ennen huolitsijaa oli tullivälittäjä, jonka mikä tahansa yritys pystyi palkkaamaan hoitamaan tullaukseen vaadittavia asiakirjoja. Toisin sanoen huolintaliikkeet saivat alkunsa tullaustoiminnasta. Kun yritykset ja niiden liikenne kasvoivat, syntyivät huolitsijat. Huolitsijan tehtäviin lukeutuivat kuljetukset, varastointi, lastinhoito sekä asiakkaan ja kuljettajan välinen yhteistyö. Huolitsijan tehtävät ovat laajentuneet, ja niistä on alettu käyttää nimitystä FPL (Freight Logistics Provider) sekä 3PL (3rd Party Logistics). Heille kuuluu huolitsijan tehtävien lisäksi lisäarvopalveluiden tarjoaminen, laajempi yhteistyö koko toimitusketjun toimijoiden välillä mukaan lukien sidosryhmiä, sekä tietoverkosto jonka avulla tiedonhallinta ja asiakasinformointi kulkeutuvat. (Baluch s.a.) 3.2 Huolitsijan tehtävät sekä velvollisuudet Huolitsijan tehtävät ja velvollisuudet ovat esitelty Pohjoismaisen speditööriliiton yleisissä määräyksissä ja ohjeissa (PSYM 2015). Kolmeen päätehtävään kuuluvat tuotteen kuljetus, tuotteen varastointi sekä muut näihin liittyvät tehtävät. Tällaisiin tehtäviin kuuluvat tuotteen tullaus, opastus julkisoikeudellisten asiakirjojen täytössä, tuotteen vakuutukset, merkinnät sekä käsittelyt, avustaa vienti- ja tuontiasiakirjojen hankinnassa sekä laatimisessa, perimistoimenpiteet sekä yleinen ohjeistus kuljetus- ja jakeluasioissa. Huolitsijaa ei välttämättä tarvitse aina palkata hoitamaan asioita, vaan heidät voi palkata myös konsultoimaan ja neuvomaan. (Karhunen & Hokkanen 2007, 195.) Erinäisten tehtävien lisäksi huolitsijalla on myös omat velvollisuutensa. Velvollisuuksiin kuuluvat toimimisvelvollisuus sekä toimintaohjeiden noudattamisvelvollisuus ja lojaliteettivelvollisuus, johon liittyy muun muassa edustajien, rahdinkuljettajien kartoittaminen ja valitseminen, toimintaohjeiden välittäminen osapuolille sekä varmistaminen toimeksiantajan edun hyväksi. (Suomen huolintaliikkeiden liitto ry 2005, 22.) Huolitsijan tarkastusvelvollisuus sen sijaan pitää sisällään esimerkiksi tuotteen kunnon, lukumäärän sekä asiakirjojen tarkistuksen. Viimeisenä huolitsija on tilitysvelvollinen. Työn suoritettua huolitsijalla on velvollisuus kertoa toimeksiantajalle työnkulusta sekä omista toimistaan. (Melin 2011, 235.)

23.10.2017 Täyttöohjeet Tarkemmat ilmoittamiseen liittyvät ohjeet ovat Intrastat-oppaassa http://tulli.fi/tilastot/intrastat (Intrastat - Ulkomaankauppatilastot - Tulli). Intrastat-tilastoilmoitus on kuukausi-ilmoitus, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä... Passituksesta vastaavan tiedot on tallennettu Toimijan luonne R - EORI Y-tunnus / Henkilötunnus FIRU1234567890123 TIR Haltijan tunnus RUS/0123/123456 Yrityksen nimi / Nimi ZAO Ekspeditor Nevskij Prospekt 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

 1. Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(5) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan Tullin internetsivuilla
 2. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin
 3. TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua
 4. en olisi yrityksen mielestä turhaa. Suuria kulma kiviä ei heille ole tullut vastaan tullin sivuilla. Ennen kuin yritys liittyi tullin suorasanoma asiakkaaksi, heillä oli liikenteen välittämiseen sanomaoperaattori. Sanomaoperaattorin kanssa työskentely takkuili ja tuotti paljon ongelmia.

20 20 jaukseen, entisöintiin tai muunlaiseen käsittelyyn (Sisäinen jalostus s.a). Ulkoinen jalostus tarkoittaa sen sijaan sisäisen jalostuksen vastakohtaa. Menettely on muuten samankaltainen, mutta tavaraa viedäänkin EU:n alueelta kolmansiin maihin. Ulkoiseen jalostukseen on haettava EU:lta lupaa (Ulkoinen jalostus s.a). 4.5 Tulli-ilmoitusten tekeminen Tulli-ilmoittamisella tarkoitetaan sitä, kun tullimenettelyssä tarvittavia asiakirjoja toimitetaan tullin hyväksyttäväksi. Ennen kuin tavara toimitetaan, on sekä lähtö- että määrämaan tullien saatava tarvittavia asiakirjoja rahtiin liittyen, jotta se voidaan toimittaa määränpäähänsä. Tarvittavat asiakirjat määräytyvät tullimenettelyn sekä lähtö- että määrämaan mukaan. Tulli-ilmoittamisen tueksi ja tekoon tarvitaan myös erilaisia asiakirjoja. Tullimenettelyiden lisäksi on hyvä tietää myös vaihtoehdot, joilla tullimenettelyjä voidaan hoitaa. Tässä osiossa tarkastellaan lähemmin mitä asiakirjoja ulkomaankaupan tulli-ilmoittamisessa tarvitaan, millaisia tapoja on tulliilmoittamisen hoitamisessa sekä vielä lyhyesti millaisia ohjelmistoja tulliilmoittamisen hoitamiseen on Tulli-ilmoituksiin liittyvät ulkomaakaupan asiakirjat Tulli-ilmoittamiseen liittyy monenlaisia eri asiakirjoja. Tarvittavien asiakirjojen käyttö määräytyy kaupan luonteen ja kaupankäyntimaiden mukaan. On myös joitakin asiakirjoja, joita tarvitaan aina ulkomaankauppaa käydessä. Seuraavaksi käsitellään käytetyimpiä asiakirjoja, joita ovat kauppalasku, proformalasku, pakkausluettelo sekä alkuperäselvitykset/todistukset. Kauppalasku Kauppalasku on ulkomaankaupan yksi perusasiakirjoista, jonka perusteella myös muita asiakirjoja täytetään. Kauppalaskun tekee myyjä, jonka velvollisuutena on toimittaa se ostajalle. Kauppalasku ei pelkästään tuo ostajalle selvitystä kaupan maksusta, vaan myös tärkeää tietoa tullille, tavaran kuljettajalle, huolintaliikkeelle ja pankille. Kauppalasku tulee laatia ostajamaan hyväk-clearance — [klir′əns] n. 1. an act or instance of clearing 2. the clear space or distance between moving objects or mechanical parts, or between a moving object and that which it passes through, over, under, etc. 3. official, esp. governmental,… …   English World dictionary Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija Useiden tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että yleensä Singaporesta lähetetään EU:hun huomattavia määriä HS-alanimikkeen 7019 40, 7019 51 tai 7019 59 lasikuidusta valmistettuja seulakankaita, jotka ilmoitetaan luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen unionissa etuuskohteluun oikeutettuina jonkin alueelliseen kumulaatioryhmään I tai III kuuluvan maan alkuperätuotteina, vaikka ne eivät todellisuudessa olekaan oikeutettuja siihen. - jälkitullaus suoritetaan yhteisön lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Jos tullivelka kuitenkin syntyi ennen liittymispäivää, asianomainen uusi jäsenvaltio suorittaa jälkitullauksen kyseisessä uudessa.. Tullivarastoinnin ilmoittaminen sähköistyy Tullivarastoinnin verkkoseminaari 13.12.2018 Tulliselvitysjärjestelmän uudistuksen aikataulu Käyttöönottoa ohjaa EU:n komission MASP-päivitys/työohjelma Aikataulut

FIN

Hallituksen esitys eduskunnalle Bulgarian ja Roman

clearance — 1560s, action of clearing, from CLEAR (Cf. clear) + ANCE (Cf. ance). Meaning a clear space is from 1788. Meaning approval, permission (esp. to land or take off an aircraft) is from 1944, Amer.Eng.; national security sense recorded from 1948.… …   Etymology dictionary ilmoittaminen sähköistyy: prosessin muutokset ja ten sisällöt verkkoseminaari 13.12.2018 tulli-ketjussa: meritse ja lentäen saapuvat tavarat Saapumisen yleis Passitus Passitus Tullivarastointi Tullivarastointi: 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Black Friday -tarjoukset Page 32 Matkapuhelinfoorumi - Suosituin

post-imperial перевод с финского на все язык

clearance — [n1] permission for activity approval, authorization, consent, endorsement, goahead*, green light*, leave, okay, sanction, sayso*; concept 376 Ant. denial, grounding, refusal, veto clearance [n2] gap above something allowance, assart, defoliated… …   New thesaurus Etuustulli - Jälkitullaus - Kiintiö - Suspendointi - Virallinen lehti - Julkaiseminen - Jälkikäteinen tileihin kirjaaminen - Tulliviranomaisen virhe. Uudenmaan LO

proceed - suomen kääntäminen - Lingue

Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran 1 (7) Tulli+-asiakkaan sisäisen valvonnan sanallinen raportointi AEO-toimijan on sisäisellä tarkastustoiminnalla (sisäinen valvonta) kyettävä havaitsemaan laittomat ja luvattomat tapahtumat. AEO-suuntaviivojen 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Aiheen rajaus ja tutkimusongelma Tutkimusmenetelmän esittely sekä aineiston hankinta HUOLINTA Huolintaliike Huolitsijan tehtävät sekä velvollisuudet TULLAUSTOIMINTA Sisäkauppa Ulkokauppa Tullaukseen liittyvät lyhenteet Tullimenettelyt Luovutus vapaaseen liikkeeseen (tuonti) Passitus Vienti Muita tullimenettelyjä Tulli-ilmoitusten tekeminen Tulli-ilmoituksiin liittyvät ulkomaakaupan asiakirjat Sähköisen ilmoittamisen asiointitavat Ohjelmistot TUTKIMUSTULOKSET Tutkimustulosten esittely Yritys X Yritys Y Yritys Z Yritys V Yritys W... 27 Tilannekatsaus tulli-ilmoittamisen uudistamiseen Tullivarastoinnin verkkoseminaari Toukokuu 2018 Tulli-ilmoitusten uudistaminen Unionin tullilainsäädäntö edellyttää tulliilmoittamisen uudistamista Menettelymuutosten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Tervetuloa EVVK-kerhoon Kauppalehti

23 23 Taulukossa 1 vertaillaan sähköisiä asiointitapoja. Vertailua on hyvä tarkastella, kun yritys on valitsemassa juuri heille sopivaa ilmoitus/asiointi tapaa. Kuten taulukosta 1 voi huomata, että sanoma ilmoittaminen soveltuu hyvin yrityksille, joilla ulkomaankaupan käynti on suurta. Internet-ilmoittaminen sen sijaan sopii sellaisille asiakkaille, jotka tekevät esimerkiksi kertaluontoisia tulli-ilmoituksia tai yrityksiä joiden ulkokaupankäynti ei ole niin suurta, että olisi tarpeellista investoida tietojärjestelmään. Molemmista asiointitavoista löytyy niin hyvät kuin huonot puolensa. Taulukko 1. Sähköisten asiointitapojen vertailu (Suomalais-Venäläinen kauppakamari 2010, 11) +/- Sanoma-ilmoittaminen +/- Internet-ilmoittaminen + Tunnistaa automaattisesti asioijan + Muiden yrityksen tietojärjestelmien tietojen käyttö + Sujuva ja nopea ilmoituksien käsittely + Tullin myöntämä lupa sähköiseen tiedonsiirtoon sekä arkistointiin + Aiempia ilmoituksia uusien ilmoituksien pohjana, lähtöpaikalle ei tarvitse tullikäyntiä - Investointi, käyttömaksut, päivitykset + Ei tarvitse investoida tietojärjestelmiin + Ilmoituksen antaminen mahdollista miltä Internet-laitteelta tahansa + Ei tarvitse lupia, tietojärjestelmiä tai testauksia - Tietojen syöttö käsin/tunnistautumaton käyttäjä aloittaa aina tyhjältä lomakkeelta - Tunnistautumaton käyttäjällä ei mahdollisuutta sähköiseen arkistointiin - Tunnistautumaton käyttäjä noutaa vastaus viestin tullin toimipisteeltä Yrityksen sisällä ei myöskään välttämättä suoriteta kaikkia ilmoituksia samalla asiointitavalla. On myös sellaisia yrityksiä, jotka voivat esimerkiksi hoitaa tuonnin sanomapohjaisena ilmoituksena, mutta viennin Internet-pohjaisena ilmoituksena, sillä heidän tuontinsa määrä voi olla suurta ja viennin määrä, joko pientä tai satunnaista Ohjelmistot Tullauksen voi hoitaa sähköisesti eri tavoilla. Tullauksen voi hoitaa tullin sivuilla, tullaus on voitu integroida suoraan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään tai sitten yritys voi käyttää erillistä tullausohjelmistoa. Tullaus ohjelmistot tarjoavat suoraa sanoma-asiointia. Kaikki ohjelmat eivät kuitenkaan hoida esimerkiksi sekä vientiä että tuontia, vaan jotkut ohjelmistot voivat olla pelkäs- Tuonti-ilmoituspalvelu Rahtitullaus Yritykset Käyttöohjeet Tuonti-ilmoituspalvelussa voit antaa tuonti-ilmoituksen EU:n ulkopuolelta, Ahvenanmaalle saapuvasta (muualta kuin Manner-Suomesta) ja muualta Ulkokaupassa on tärkeää muistaa, että kolmansista maista tulevalla tavaralla tulisi olla alkuperäselvitys maahan tuotaessa. Jos alkuperäselvitys todetaan vääräksi, tulee siitä maksaa täysi jälkitullaus Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.2010 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö

clearance — s.n. (med.) Raport între concentraţia sanguină a unei substanţe şi eliminarea prin urină. [pron. cliărăns. / < fr., engl. clearance – epurare]. Trimis de LauraGellner, 19.12.2004. Sursa: DN CLEARANCE CLÍRĂNS/ s. n. raport între concentraţia… …   Dicționar Român ASIAKASOHJE INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE OPAS INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO Intrastatin sanoma-asiakkaiden testausohje, versio 1.1 2(11) 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT... AEO JA VAROVAN OMAVALVONTA Jaana Ryhänen, huolintapäällikkö Helsinki 30.5.2017 KANSAINVÄLISEN LOGISTIIKAN JA HUOLINNAN ASIANTUNTIJA VAROVA PALVELUT SERTIFIKAATIT JÄSENYYDET Vuodesta 1948 Kansainvälinen Euroopan komissio ilmoittaa Euroopan unionin toimijoille, että on perusteltu syy epäillä, sovelletaanko alueellisiin kumulaatioryhmiin I ja III kuuluvista GSP-järjestelmän edunsaajamaista (1) tuoduille HS-alanimikkeen 7019 40, 7019 51 tai 7019 59 lasikuidusta valmistetuille seulakankaille myönnettyä tullietuuskohtelua oikein ja ovatko näistä tuotteista Euroopan unionissa esitettävät alkuperäselvitykset hyväksyttäviä. Romulle suoritetaan jälkitullaus ja matka jatkuu konttorille. Katsastus tod. näk. hyväksyy pyörän ja antaa siitä paperit, muttei kilpiä

ExpressShipper-käyttäjän pikaopas ExpressShipper Quick Guide Aloita lähetyksen teko 1. Aloita lähetyksen tekeminen klikkaamalla Tee lähetys -linkkiä. Täytä osoite- ja palvelutiedot 1. Valitse lähettäjä. Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle 26 Yritys Y Haastatteluun vastasi yrityksen kaksi huolitsijaa. Henkilöstön määrä yrityksessä on kuusi, kaksi huolitsijaa, it-henkilö, varastotyönjohto, laskutus sekä toimitusjohtaja. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluvat vain vakioasiakkaat, satunnaisia tilauksia yritys ei oikeastaan ota vastaan. Vakioasiakkaat ovat sekä kotimaisia että ulkomaisia. Yritys hoitaa niin sisäkauppaa kuin ulkokauppaakin. Tullimenettelyistä yritys hoitaa vientiä, jälleenvientiä, tuontia, T1-passituksia sekä IMA:a. Yrityksellä on käytössä monta eri ohjelmaa, IMA:lle on oma ohjelma, kirjanpidolle oma sekä passituksille vielä omansa. Viennit, jälleenviennit sekä tuonnit yritys hoitaa tullin Internet-sivuilla. Yritys on hankkimassa yhden yhtenäisen ohjelman, jossa kaikki tullaukset tapahtuisivat. Yritys ei ole tyytyväinen tullin sivuihin ja he kokevat tarpeelliseksi omaan ohjelmaan sijoittamisen Yritys Z Kyselylomakkeeseen vastasi yrityksen huolinta- sekä terminaalipalveluiden osastopäällikkö. Yrityksessä on henkilöstöä noin 190 henkilöä ja työtehtävät jakautuvat toimisto- ja terminaalihenkilökuntaa sekä asiantuntijoihin ja johtoon. Yrityksen asiakaskunta on laaja, on niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiakkaita, sekä vakioasiakkaita, että päivittäisiä satunnaisia asiakkaita. Yritys hoitaa kotimaista kauppaa sekä sisä- ja ulkokauppaa. Yritys hoitaa kaikkia tullimenttelyjä. Työnkuvaan kuuluu myös sisäkaupan Intrastat-tilastoinnit. Yrityksen käytössä on oma ohjelmisto E-trans, jossa suurin osa tulliilmoittamisista tapahtuu. Kuitenkin AREX sekä EMCS hoidetaan suoraan tullin Internet-sivujen kautta. Osastopäällikön mielestä systeemi on toimiva, mutta hyvin vanhanaikainen. Kirjanpito ei myöskään sisälly, ohjelmistoon, jonka vuoksi tiedon siirto eri ohjelmien välillä on hankalaa. Yrityksellä on tällä hetkellä menossa ERP-projekti, jonka myötä kaikki yrityksen käytössä olevat ohjelmistot uusitaan. Tarkoituksena olisi saada järjestelmä, jonka avulla tiedonsiirto helpottuu sekä jossa kaikki tullimenettelyt voidaan hoitaa, ilman tullin omia Internet-sivuja.

 • Rattijuopumus ajokielto.
 • Betoniruukku ohje.
 • Thl apuvälineet oppimateriaali.
 • Hiidenpata possu.
 • Budget köpa hus.
 • Myytävät liiketilat lahti.
 • Tehy web kassa kirjaudu sisään.
 • Narsistin kanssa ei voi keskustella.
 • Tanzschule mostviertel.
 • Hiilidioksidipäästöt maailmassa.
 • Ravintola wille äänekoski ruokalista.
 • Juuso köpi kallio ikä.
 • Piisami lisääntyminen.
 • Vauramo suku.
 • Arctic snowhotel glass igloo.
 • Bed and breakfast taivassalo.
 • Sebek god.
 • Suomen maaseutu 1800 luvulla.
 • Timanttimikrohionta turku.
 • Rautakehikko sisustus.
 • Agn golf.
 • Kansallisuussanat englanti.
 • Godzilla 1954.
 • Suomen historia pähkinänkuoressa.
 • Painileiri 2018.
 • Elina kiikko ikä.
 • Elisa efax.
 • Ristomatti ratia aterimet.
 • Taloon.com tammisto.
 • Työhyvinvointivalmentaja koulutus 2017.
 • Toimitusehdot suomessa.
 • Moz bad freienwalde polizeibericht.
 • Cate blanchett manifesto.
 • Draw rider.
 • Uimatrikoot.
 • Netflix filmer på svenska.
 • Suvi 57 duo.
 • Sijoitusasunto helsinki.
 • Polizei altötting öffnungszeiten.
 • Kaunotar ja kulkuri tampere.
 • Osi model explained.